Circuit Zandvoort & geluid

Gepubliceerd op 11 maart 2019

Afgelopen weken is het Circuitpark Zandvoort veelvuldig in het nieuws geweest. Onderwerp van gesprek was steeds weer de geluidsbelasting van het circuit op de omgeving. Aanleiding lijkt de mogelijke komst van de Formule 1 naar Zandvoort, maar ook de inzet (en de groeiende bekendheid) van het platform ‘Rust bij de kust’ draagt daaraan bij.

Gelijk met deze trend zagen wij vorig jaar het aantal klachten stijgen. Waar wij in 2017 nog 23 geluidsklachten ontvingen over het Circuitpark Zandvoort, ontvingen wij in 2018 159 geluidsklachten. Hoewel een groot aantal klachten - volgens de geluidsnormen, gesteld in de vergunning – ongegrond is verklaard, neemt dit niet weg dat mensen geluidsoverlast kunnen hebben ervaren.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren en toetsen wij deze altijd. Jaarlijks bespreken wij de klachten met het Circuit Zandvoort. Wij informeren inwoners, die een klacht indienen, altijd over de bevindingen en de actie die daaruit voortkomt. Wanneer, zoals afgelopen jaar, het aantal klachten aanzienlijk stijgt, koppelen wij dit tussentijds terug aan de gemeente en aan Circuit Zandvoort. Tegelijk met deze terugkoppeling bespreken wij ook wat de toename kan veroorzaken. Naar aanleiding van de aanzienlijke stijging van het aantal klachten afgelopen jaar koos de gemeente ervoor om op 9 oktober 2018 met de klagers in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het circuit en het aantal klachten is de gemeente Zandvoort gestart met een klankbordgroep.

Hoeveel klachten ontvingen wij?

In 2018 ontvingen wij 159 klachten en meldingen. Van deze klachten werden in totaal 47 klachten ingediend door vier personen. Een groot aantal klachten (50) hadden betrekking op de UBO-dagen. Dit zijn de twaalf dagen per jaar waarop het circuit meer geluid mag maken dan op de overige dagen (gemiddeld maximaal 78 ipv 55 dB). De klachten die wij afgelopen jaar ontvingen kwamen niet alleen uit Zandvoort(28x), maar ook uit Bentveld (26x door één persoon), Heemstede/Aerdenhout (5x), Bloemendaal (11x), Overveen (26x) en Haarlem (51x). Inwoners uit overige gemeenten (Van Amsterdam tot Bergen) dienden 12 klachten/meldingen in.

Hoe houden wij toezicht op het circuit?

In de berichtgeving van afgelopen weken ging het, naast geluidsoverlast, ook over het toezicht dat wij – in opdracht van de gemeente Zandvoort - houden op het circuit. Geluidmetingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. De basis van deze geluidmetingen is het vaste meetpunt op het circuit zelf. Wij monitoren de gegevens van dit meetpunt constant. Daarnaast checken we steekproefsgewijs of er een indicatie is dat de gegevens kloppen en om daarmee te beoordelen of het circuit aan de normen voldoet.

In 2017 hebben wij tijdens activiteiten waarbij het circuit volledig en intensief werd gebruikt verschillende (zelfstandige/handmatige) metingen uitgevoerd op de in de omgevingsvergunning genoemde meetpunten, ter verificatie van gegevens die worden geproduceerd op het vaste meetpunt langs het circuit en indicatief ter plaatse van een woning. Tijdens deze metingen constateerden wij geen overtredingen. In 2018 verrichtten wij geen metingen. Gezien de gegevens die wij van het meetpunt ontvingen, onze eigen metingen en het aantal klachten in 2017 was daar in 2018 geen aanleiding toe.

Wat verandert er in 2019?

Gelet op ontwikkelingen in 2018, waaronder de toename van het aantal klachten, heeft het gemeentebestuur van Zandvoort Omgevingsdienst IJmond opdracht gegeven om in 2019 nauwgezette geluidmetingen uit te gaan voeren. Uiteraard zullen wij over de resultaten communiceren.