Verleende omgevingsvergunning - Amsterdamseweg 11 te Velsen-Zuid

Gepubliceerd op 6 februari 2020

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning

Hoogheemraadschap van Rijnland, betreffende AWZI-Velsen, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (zogenaamde revisievergunning), gelegen aan Amsterdamseweg 11 te Velsen-Zuid.

Tegen de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen ingebracht. De vergunning wijkt niet af van het ontwerp dat eerder ter inzage heeft gelegen.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens werkuren van 7 februari tot 20 maart 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 20 maart 2020 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.