Besluit hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Zuiderdorpstraat 15, Velsen-Zuid

Gepubliceerd op 20 februari 2020

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van Zuiderdorpstraat 15 in Velsen-Zuid van horeca naar wonen, een besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op industrielawaai.

De bevoegdheid van het college van Velsen tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken. De bezwaartermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop bezwaar kan worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de wijziging. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 20 februari 2020 gedurende zes weken, samen met de omgevingsvergunning, ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en via downloads op deze pagina.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Zuiderdorpstraat 15 te Velsen-Zuid”.