Besluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan Van Neckstraat te IJmuiden

Gepubliceerd op 11 maart 2020

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met het wijzigingsplan voor het realiseren van acht woningen ter plaatse van de J.C. van Neckstraat te IJmuiden, een besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder zijn geen zienswijzen ingediend.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op industrielawaai.

De bevoegdheid van het college van Velsen tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het wijzigingsplan voor de realisatie van acht woningen aan de J.C. van Neckstraat te IJmuiden. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 10 maart 2020 gedurende zes weken, samen met het wijzigingsplan, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b 1948 LC te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Wijzigingsplan J.C. Van Neckstraat te IJmuiden”.