Beschikking maatwerkvoorschriften - Damstraat 8 te Haarlem

Gepubliceerd op 2 december 2021

De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Empanadas Maxima V.O.F. gelegen aan Damstraat 8 te Haarlem. De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 2 december 2021 tot 14 januari 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de balie van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van Haarlem. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.