Actieplan geluid 2018-2023 - Heemstede

Gepubliceerd op 26 augustus 2020

Ontwerp-actieplan geluid Heemstede 2018-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken bekend dat zij een ‘ontwerp-actieplan geluid’ hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer.

De verplichting tot het opstellen van een Actieplan geluid is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het actieplan is gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over het jaar 2016 die in 2017 zijn vastgesteld door het college. Deze kaarten geven inzicht in de geluidsbelastingen van weg-, rail-, industrie- en luchtvaartlawaai. Het Actieplan is gericht op de evaluatie en het beheersen van het omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. Tegen de vaststelling van het definitieve actieplan geluid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het ‘ontwerp-actieplan geluid Heemstede 2018-2023’ ligt van 26 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage en is te downloaden via deze pagina. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, onder vermelding van “Zienswijze Ontwerp-actieplan geluid”.