Ontheffingen rietverbranding - beheersgebied Veenweiden te Landsmeer

Gepubliceerd op 28 november 2018

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer het volgende bekend:

Ontheffingen rietverbranding

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond heeft een verzoek van Staatsbosbeheer ontvangen om een ontheffing voor het verbranden van rietafval in beheersgebied Veenweiden te Landsmeer. Op grond van artikel 10.63, eerste lid Wet milieubeheer verlenen wij Staatsbosbeheer ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer opgenomen verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden. Deze ontheffing is van kracht voor een periode van vijf jaar, jaarlijks vanaf 1 augustus 2018, in de periode van 1 augustus tot 15 april.

Inzage

De ontheffing ligt tijdens werkuren van 28 november 2018 tot 9 januari 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptiebalie van het gemeentehuis en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl.        Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag van 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 en 12.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 9 januari 2019 kan tegen de ontheffing door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het  college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem