Besluit hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Havenkade 1 te IJmuiden

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Havenkade 1 te IJmuiden, wijzigen gebruik kantoor in kantoor met bovenwoning

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het kantoor Havenkade 1 in kantoor met bovenwoning, een besluit is genomen voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrielawaai.

De bevoegdheid van het college van Velsen tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken.

De bezwaartermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop bezwaar kan worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken, samen met de omgevingsvergunning, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning wijzigen gebruik Havenkade 1 IJmuiden tot kantoor met bovenwoning”.