Kennisgeving ontwerpsaneringsprogramma te Velsen

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Kennisgeving ontwerpsaneringsprogramma 59 woningen aan Waterloolaan, Van den Vondellaan, Hagelingerweg en enkele andere wegen te Velsen.

Omgevingsdienst IJmond maakt op grond van artikel 87j, tweede lid van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een ontwerpgeluidsaneringsprogramma voor 59 saneringswoningen langs diverse wegen in Velsen ter inzage ligt.

In de gemeente Velsen zijn langs de doorgaande routes een groot aantal woningen gelegen, die op grond van de Wet geluidhinder bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) als saneringswoningen zijn aangemeld. Saneringswoningen zijn woningen die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 60 dB(A) vanwege het wegverkeer op de toen aanwezige wegen.

Voor 71 saneringsobjecten langs de Waterloolaan, de Van den Vondellaan te Driehuis en de Hagelingerweg te Santpoort Noord, de Rijksweg en de Hofgeesterweg te Velserbroek is akoestisch onderzoek uitgevoerd. 12 adressen zijn afgevallen van de saneringslijst om verschillende redenen. Er resteren 59 woningen die in aanmerking komen voor een aanvullend onderzoek naar geluidwerende maatregelen aan de gevel.

De geluidsbelasting op de woningen is lager dan de maximale grenswaarde van 68 dB (waarde

inclusief aftrek op grond van art. 110g Wgh). Op grond hiervan en aanvullende overwegingen is voor de onderzochte locaties er voor gekozen om af te zien van het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen.

Voor de 59 woningen dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld door de Minister.

Omgevingsdienst IJmond is voornemens de Minister te vragen de voor de woningen bepaalde geluidsbelastingen formeel vast te stellen. De vastgestelde hogere waarden kunnen als uitgangspunt dienen voor het onderzoek geluidwering gevels. Na het vaststellen van deze geluidsbelastingen kan een gevelisolatie onderzoek worden gestart.

Inzage

Het ontwerpsaneringsprogramma met de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens werkuren van 18 oktober tot 29 november 2018 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en bij de receptie van het gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden, gedurende werkdagen en openingstijden, en zijn tevens te zien op de website www.odijmond.nl .

Zienswijzen

Tot 29 november 2018 kan eenieder schriftelijk (onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-geluidsaneringsplan B-lijstwoningen langs diverse wegen te Velsen” of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.