Verleende omgevingsvergunning - Concordiastraat 14 te Velsen-Noord

Gepubliceerd op 24 januari 2019

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Op 26 november 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen van Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het binnen de inrichting opslaan van maximaal 11,5 m3 asbest afkomstig van werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft. De inrichting is gelegen aan Concordiastraat 14 te Velsen-Noord.

Inzage

De omgevingsvergunning ligt tijdens werkuren van 25 januari tot 8 maart 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 8 maart 2019 kan door belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sectie Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.