Grootste stelselwijziging ooit: de Omgevingswet

Gepubliceerd op 18 januari 2021

Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2022 dan eindelijk de Omgevingswet in werking. Deze wet wordt gezien als de grootste stelselwijzing ooit.

Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) heeft afgelopen jaren, samen met gemeenten binnen ons werkgebied, de provincie én Veiligheidsregio Kennemerland en – Zaanstreek-Waterland al diverse voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat kan worden gewerkt met de nieuwe kaders. Er zijn, in samenwerking met gemeenten, diverse pilots, bijeenkomsten en kennissessies georganiseerd om met elkaar kennis uit te wisselen. Dit jaar wordt het jaar waarin alles samen moet komen, wij zien ernaar uit om met elkaar de nieuwe werkwijzen in 2021 verder uit te werken.

Goed voorbereid op implementatie

Om goed voorbereid te zijn op de implementatie van de Omgevingswet, zijn wij gestart met een projectgroep en hebben we regelmatig contact met onze deelnemende gemeenten. Alle voorbereiding moeten ertoe leiden dat OD IJmond op 1 januari 2022 kan werken met de nieuwe kaders en kan samenwerken met haar gemeenten via het digitale stelsel (DSO) van de omgevingswet.

Gezamenlijke Route 2022

De gezamenlijke Route 2022 geeft aan welke stappen in de tijd, door gemeenten en Omgevingsdiensten, moeten zijn uitgevoerd om op tijd klaar te zijn. OD IJmond zal met al haar gemeenten in gesprek gaan over de manier en mogelijkheid om hierop aan te sluiten. Om op een goede wijze invulling te geven aan de verplichte onderdelen van de Omgevingswet, bepalen we samen met gemeenten wat de rol van OD IJmond is vanuit de taken die gemeenten hebben ondergebracht bij ons. Per gemeente wordt afgestemd hoe invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen. Gemeenten dienen hiervoor wel het digitale stelsel op tijd ingericht te hebben. Daarvan zijn wij als OD IJmond afhankelijk.

Regionale Implementatiecoaches

Voor het succesvol laten verlopen van de implementatie en om op tijd klaar te zijn, is het noodzakelijk dat gemeenten afstemming zoeken met ketenpartners. Gemeenten en OD IJmond krijgen hierbij ondersteuning van Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO). De RIO’s bieden op regionale schaal ondersteuning bij onder andere implementatievraagstukken interbestuurlijk verband. In het werkgebied van OD IJmond is een project gestart om op regionaal niveau afspraken te maken. Door het maken van regionale afspraken kan OD IJmond effectief en kostenefficiënt blijven werken op de manier die zij nu ook doet. Inhoudelijk zullen regionale afspraken, als versterken van het VTH[1]-systeem, ketenhandhaving, gelijkluidende regels voor zelfde milieubelastende activiteit activiteiten, ons zogenaamde level playing field, worden gemaakt.

Wetgeving VTH wijzigt

Onder de Omgevingswet zullen de huidige grondslagen (wetgeving) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wijzigen. Als gevolg van deze stelselwijziging zal het mandaat en delegatie besluiten moeten worden aangepast in 2021. Of de Gemeenschappelijke Regeling ook moet worden aangepast, is nog in onderzoek.

Vragen en meer informatie?

Werkt u voor de gemeente en heeft u voor uw werk binnen uw gemeente werk te maken met de implementatie van de Omgevingswet en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Peter Groot, Omgevingsmanager en projectleider implementatie Omgevingswet bij de OD IJmond. Telefoonnummer 0251 – 263 813 of email naar pgroot@odijmond.nl.

Werkt u bij de gemeente en wilt u meer weten? Lees ook ’Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet’.
Of kijk ook op de webpagina van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de Omgevingswet.

[1] Vergunning, Toezicht, Handhaving