Warmtenet in De Koog Noord technisch haalbaar, maar nu nog niet betaalbaar

Gepubliceerd op 30 april 2021

In Uitgeest zijn de eerste onderzoeken om van het aardgas af te gaan afgerond. Uit een zorgvuldige berekening van de kosten voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet in De Koog blijkt dat dit in de toekomst alleen betaalbaar is als de Rijksoverheid meebetaalt aan de aansluitkosten. Individuele warmtealternatieven zoals een warmtepomp zijn op dit moment kansrijker wanneer woningen tot minimaal energielabel B geïsoleerd zijn.

Alternatief is warmtepomp in combinatie met duurzame maatregelen

In de meest kansrijke wijk De Koog Noord heeft onderzoek naar een gezamenlijk warmtenet aangetoond dat het technisch mogelijk is om de wijk te verwarmen door middel van aquathermie. Hiervoor ligt een bron van oppervlaktewater in de nabijheid van de wijk.

Uit een vergelijking van de kosten in onderzochte woningen in De Koog Noord lijken individuele warmtepompen op dit moment voor inwoners voordeliger dan de alternatieven. Om optimaal gebruik te maken van een warmtepomp is het nodig om verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen in de woningen.

Partners zetten zich samen in om de warmtetransitie mogelijk te maken

De bestuurders van gemeente Uitgeest, HVC, DUEC, Kennemer Wonen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Liander en Stedin zijn op 15 april geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen voor het verdere verloop van de missie om voor 2030 aardgasvrij te wonen in de wijken De Koog en Oude Dorp. De partners kwamen tot een gezamenlijke conclusie dat het gat voor een betaalbaar warmtenet in De Koog op dit moment nog te groot is. “Het is jammer dat we oppervlaktewater, waar we veel van hebben, nu nog niet kunnen inzetten voor duurzame warmte. Daarom zullen wij ons in Uitgeest moeten blijven inspannen om zoveel mogelijk inwoners te helpen om hun woningen optimaal te isoleren en ook over te gaan op elektrisch koken. Een gezamenlijk aanbod creëren voor de aanschaf van warmtepompen, bijvoorbeeld door DUEC kan hierbij helpen”, aldus wethouder Jelle Brouwer.

Betrekken van inwoners: enquête en klankbordgroep

Dat kosten belangrijk zijn bij het maken van een keuze om woningen op alternatieve manieren te verwarmen blijkt ook uit de resultaten van de enquête die gemeente Uitgeest in december 2020 heeft gedaan onder inwoners. Via het platform IkDenkMeeOverUitgeest.nl hebben 156 inwoners aangegeven wat zij denken van en weten over aardgasvrij wonen in Uitgeest.

Inwoners, waarvan een groot deel al isolerende maatregelen heeft genomen in de woning, vinden het vooral belangrijk om te weten hoeveel het kost om van het aardgas af te gaan en wachten tot de gemeente een betaalbaar aanbod doet. Alle resultaten zijn te vinden op IkDenkMeeOverUitgeest.nl en de website van gemeente Uitgeest.

Inwoners denken mee met beleid in de Klankbordgroep Warmte

In 2021 is ook de Klankbordgroep Warmte van start gegaan met inwoners van Uitgeest. De leden, die meedenken en advies geven over plannen van de gemeente om in de toekomst aardgasvrij te gaan wonen zijn inmiddels twee keer bijeengekomen. De klankbordgroep heeft een eerste reactie gegeven op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de enquête en deze feedback is meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet en de alternatieve warmtevarianten. De resultaten worden verwerkt in een Wijkuitvoeringsplan. Het Wijkuitvoeringsplan wordt na de zomer aan de gemeenteraad aangeboden. Inwoners krijgen een rol in de totstandkoming van het plan.

Bewonersbijeenkomst op 1 juni

Op 1 juni worden de inzichten en opgedane kennis tijdens een informatiebijeenkomst met inwoners gedeeld. Centraal staat de vraag hoe we in Uitgeest van het aardgas af kunnen gaan. Inwoners worden meegenomen in de mogelijkheden die er nu al zijn om woningen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Tijdens dit interactieve programma is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Inwoners worden via lokale en sociale media op de hoogte gebracht van de bijeenkomst en het programma. Aanmelden kan vanaf 10 mei via IkDenkMeeOverUitgeest.nl.