Samenwerken met inwonersinitiatieven is echt heel waardevol

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Hoe ga je van een visie op duurzame warmte naar een concreet uitvoeringsplan voor een of meerder wijken? Een uitdaging waar straks alle gemeenten voor staan. In gemeente Uitgeest was het in 2020 al tijd voor een start met het Wijkuitvoeringsplan (WUP). Naast het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet was er nog een grote uitdaging: communicatie en participatie.

Vera van Vuuren en Kathy Boomstra, projectleiders bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), en gemeente Uitgeest riepen in 2020 het projectteam van de Transitievisie Warmte (TVW) bij elkaar: het was tijd voor de volgende stap. Samen met vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersplatforms, zoals Kennemer Wonen, Stedin, Liander en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zette Uitgeest de volgende stap naar een duurzame toekomst. Bij de TVW was Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC) al betrokken als inwonersvertegenwoordiger. Hun rol in de communicatie en participatie rond het WUP werd ingevuld door Astrid Veenstra. Vanuit ODIJ werd Desiree Dijs gevraagd de communicatie vorm te geven.

Gezamenlijke (door)start

Desiree organiseerde in de zomer van 2020 een sessie met het projectteam om stakeholders in kaart te brengen en kernboodschappen te formuleren voor relevante doelgroepen. Desiree: “Dit is een belangrijke basis voor de communicatiestrategie en de samenwerking met partners.” Astrid: “Het ging toen echt van start. We zaten samen, na de eerste lockdown, in de bloedhitte te brainstormen.”

Communicatie en participatie van groot belang

Duidelijke en begrijpelijke communicatie en participatie zijn op de weg naar een duurzame toekomst van groot belang voor alle betrokken partijen. “Juist hierin is de samenwerking met DUEC echt heel waardevol,” zegt Desiree. “De mensen van lokale verenigingen doen het vanuit de gemeenschap, vanuit het onderwerp. Zij hebben de connecties. Voor gemeenten is het soms lastig om los te laten, maar het is zo leuk en waardevol om het samen te doen. Een inwonersinitiatief bereikt soms ook gewoon meer dan een overheid.”

In contact komen met inwoners

Astrid: “Het belangrijkste voor DUEC is het in contact komen en blijven met inwoners. Dat was door Covid niet altijd makkelijk afgelopen jaar. Maar zo krijgen wij inwoners mee in verduurzaming. In dit geval vragen we aandacht voor aardgasvrij wonen met de Energiebus, een mobiele showroom waarin we duurzame maatregelen laten zien. Daar kunnen inwoners vragen komen stellen. Ikzelf heb ook vragenlijsten voor hen, waar staan ze en waar willen ze naartoe. Het is leuk om te doen en we krijgen helderheid.”

Ik denk mee over Uitgeest

Er is veel gerealiseerd het afgelopen jaar. Op www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl, een participatieplatform, is geïnformeerd en een enquête gehouden. DUEC en de gemeente hebben energiebespaarboxen uitgedeeld. De Energiebus kon in 2020 door Covid maar één keer in de gemeente staan. Er is voor het WUP een klankbordgroep opgezet en een online bewonersbijeenkomst gehouden. Desiree: “Het projectteam was compact, dus we konden veel voor elkaar krijgen. We konden snel ideeën delen en actie ondernemen, we hebben veel voor elkaar gekregen.”

We gaan door met CO2 besparen

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet, als onderdeel van het WUP, afgerond. Hieruit blijkt dat een warmtenet op dit moment nog te kostbaar is. Maar dat betekent niet dat we pas op de plaats maken: we gaan door met CO2 besparen, op een andere manier. Desiree: “Het staat in de steigers en tegelijk in de kinderschoenen, maar er is nu een goede basis gelegd om de participatie verder uit te werken.”

Doorstart naar volgende fase

In oktober 2021 maken alle partijen een doorstart naar de volgende fase, waarin we inzetten op CO2-reductie door energiebesparing en duurzame opwekking. Meer informatie over de WUP en de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek leest u op de nieuwspagina van Omgevingsdienst IJmond.


Projectleden Vera van Vuuren, Kathy Boomsma, Desiree Dijs (ODIJ), Astrid Veesntra (DUEC)

In de toekomst gaan we meer duurzame energie gebruiken en ook duurzaam verwarmen, douchen en koken. Om dit voor elkaar te krijgen, onderzoekt de gemeente het tijdspad om enkele wijken voor 2030 aardgasvrij te maken en tegelijk hoe we dan gaan verwarmen. De gemeenten stellen in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast, met daarin dit tijdspad en mogelijke alternatieve, duurzame warmte voor kansrijke wijken.

Zo ook gemeente Uitgeest, die in 2020 als eerste gemeente in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) hun TVW vaststelden. Zij waren klaar om door te gaan naar het Wijkuitvoeringsplan (WUP). In het WUP wordt onderzoek hoe we op wijkniveau daadwerkelijk duurzaam kunnen gaan verwarmen. Waar de TVW nog een visie is, is het WUP een uitvoeringsplan.

Voor gemeente Uitgeest hebben Vera van Vuuren en Kathy Boomstra, projectleiders bij Omgevingsdienst IJmond, gewerkt aan het WUP. Zij coördineerden het haalbaarheidsonderzoek en de communicatie voor en naar B&W.