Aantal klachten over vlieghinder Schiphol afgelopen jaren gestegen

Gepubliceerd op 19 juni 2017

Het aantal klachten over vlieghinder vanuit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo is het afgelopen jaar gestegen. Deze cijfers komen voort uit de kwartaalrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De gemeente Bergen kent een forse stijging van de klachten over specifiek het nachtelijk vliegverkeer.

Ook de vier IJmondgemeenten kennen een stijging van het aantal klachten over vlieghinder. Deze klachten zijn er echter aan toe te schrijven dat de regio in 2017 meer te maken had met westelijke wind waardoor er meer uitgaand vliegverkeer is. De conclusies uit de kwartaalrapportage van BAS staan haaks op de resultaten uit het hinderbelevingsonderzoek dat Omgevingsraad Schiphol onlangs uitvoerde onder ruim 1000 omwonenden in de omgeving van Schiphol. Uit dit onderzoek  komt naar voren dat de ondervonden hinder als gevolg van vliegtuiggeluid in de regio Schiphol, vergeleken met vier jaar eerder, niet wezenlijk is veranderd.

Nader onderzoek noodzakelijk

De portefeuillehouders Schiphol van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Bergen, Heiloo en Alkmaar hebben met belangstelling kennis genomen van de resultaten uit dit onderzoek , maar pleiten voor nader onderzoek om het verschil te duiden tussen de klachten in delen van de randen van het buitengebied en de resultaten van het hinderbelevingsonderzoek.

Streven naar vermindering van hinder

Het hinderbelevingsonderzoek levert naar de mening van de portefeuillehouders geen grote nieuwe inzichten op. De waardering voor de eigen leefomgeving is onveranderd groot en de ernstige hinder van vlieghinder op eenzelfde peil (circa 14 procent). Dat is positief, hoewel de portefeuillehouders streven naar vermindering van de hinder.

Stijging aantal klachten aandachtspunt

Opvallend is dat het hinderbelevingsonderzoek aantoont dat veel respondenten verwachten dat de hinder gaat toenemen. Voor portefeuillehouders is dit een aandachtspunt. De constatering dat hoe verder men van Schiphol woont hoe minder hinder men ervaart, wordt niet direct onderschreven. Juist in de gemeenten op de rand van de 48 Lden geluidscontour van Schiphol ondervinden steeds meer hinder. De kwartaalrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol onderschrijven dit.