Vuurwerk: zelfchecklist, zware pakketten gesignaleerd en niet verkopen op zondag

Gepubliceerd op 27 december 2017

Sinds 2014 controleert Omgevingsdienst IJmond de vuurwerkverkooppunten op een wijze waarbij de verantwoordelijkheid van het navolgen van wet- en regelgeving meer bij de ondernemers ligt. Aan de hand van een checklist kunnen verkopers zelf controleren of aan de geldende voorschriften uit het Vuurwerkbesluit wordt voldaan.

Zelfchecklist

Voor 2014 controleerde Omgevingsdienst IJmond alle verkooppunten en kregen de ondernemers een overzicht met punten die niet op orde waren. Tegenwoordig vullen verkopers dit zelf in, waarbij ze ook de onderhouds- en inspectiebewijzen indienen. Onze toezichthouder beoordeelt de checklisten. Wanneer de installatie is onderhouden en gekeurd door een erkende keuringsinstantie en wanneer er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, acht ODIJ het niet noodzakelijk om het verkooppunt voor de verkoopdagen nogmaals te controleren.

Naar aanleiding van de overgelegde gegevens worden de bedrijven wel steekproefsgewijs voor de verkoopdagen gecontroleerd. Verder worden de opslagplaatsen tijdens de verkoopdagen ook gecontroleerd op alle geldende regels. Ondernemers kunnen door de zelfchecklist of de factsheet vuurwerk nagaan of hun verkooppunt conform de regels is. Wanneer tijdens de verkoopdagen alsnog blijkt dat zaken niet op orde zijn, wordt niet meer gewaarschuwd en in principe direct strafrechtelijk opgetreden.

Controles 2017

In 2017 hebben slechts twee van de 39 bedrijven hun gegevens niet tijdig ingediend, waar dat er in 2016 nog acht van de 41 waren. De verkooppunten die niet op tijd waren, zijn in de steekproef (20% van de verkooppunten) gecontroleerd. Ook bedrijven waarvan uit de overlegde gegevens bleek dat er zaken mogelijk niet op orde waren, werden gecontroleerd.

Eind november en in december zijn de verkooppunten steekproefsgewijs bezocht. Tijdens deze zogenaamde voorcontroles zijn bij enkele verkooppunten kleine afwijkingen van de geldende regels geconstateerd. De bedrijven hebben hiervoor een waarschuwing gekregen. Het betreft dan meestal nog geen overtreding, omdat er geen vuurwerk aanwezig is.

Tijdens de verkoopperiode, die dit jaar van donderdag 28 december tot en met zaterdag 30 december is, wordt gecontroleerd of de zaken conform de regelgeving zijn opgelost. In deze periode wordt bij alle verkooppunten gecontroleerd of alles conform de geldende regels plaatsvindt. Voor de boete op overtredingen van het Vuurwerkbesluit moet u rekening houden met bedragen tussen de 600 en 8.000 euro.

Zware pakketten

Omgevingsdienst IJmond heeft dit jaar gesignaleerd dat er vuurwerkpakketten op de markt worden gebracht die zwaarder zijn dan 25 kilogram per stuk. Als u als verkoper deze pakketten in uw assortiment heeft dan bent u verplicht deze pakketten in stukken te verkopen en deze in afzonderlijke delen aan verschillende kopers mee te geven. Deze afzonderlijke verpakkingen moeten in afzonderlijke voertuigen worden vervoerd, omdat een consument maximaal 25 kilogram vuurwerk mag vervoeren per voertuig. De verkooppunten zijn via de mail uitgebreid geïnformeerd over de zware pakketten.

Verbod verkoop op zondag

Op grond van artikel 2.3.2. van het Vuurwerkbesluit mag er op zondag 31 december 2017 geen vuurwerk verkocht worden. Het is verboden om op een zondag vuurwerk ter beschikking te stellen aan particulieren, ook als dat vuurwerk al eerder besteld en betaald is. Alleen het zogenaamde fop- en schertsvuurwerk is hiervan uitgesloten. Dit mag namelijk het hele jaar door verkocht worden. Ziet u zondag toch dat er normaal consumentenvuurwerk wordt meegegeven aan particulieren en wilt u een melding maken? Dan kan bij de heer Van Luijk via 06- 4699 4948. Hij coördineert die dag het toezicht op het verkoopverbod.


Kijk voor meer informatie en de factsheet op onze themapagina Vuurwerk.