Inventarisatie maatregelen op nazorglocaties

Gepubliceerd op 16 februari 2018

In de maanden februari en maart controleert Omgevingsdienst IJmond diverse bodemlocaties binnen haar werkgebied. De controles richten zich op nazorglocaties waar, na een sanering in het verleden, een restverontreiniging is achtergebleven. Met de inventarisatie wordt beoordeeld of voor deze nazorglocaties de genomen maatregelen nog steeds worden nageleefd.

In het verleden is een groot aantal bodemverontreinigingen ontstaan. Vroeger werd er bijvoorbeeld veel gebruikgemaakt van ondergrondse tanks waarin vloeistoffen werden opgeslagen. Chemische wasserijen, tankstations maar ook particuliere huishoudens maakten hier onder andere gebruik van. Wanneer een tank lek raakte, vloeide de vloeistof in de bodem. Er wordt nu beter op de kwaliteit van de bodem gelet. Afgelopen jaren zijn steeds meer van deze locaties gesaneerd.

Nazorgmaatregelen

Wanneer, na sanering, een restverontreiniging achterblijft, of verwijdering van verontreiniging niet mogelijk is, is (langdurige) nazorg nodig. Op deze locaties zijn maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de nog aanwezige verontreiniging zich niet verder verplaatst of uitbreidt. Denk daarbij aan maatregelen als handhaven gesloten verharding, verbod graafactiviteiten en verbod bouwactiviteiten. Op deze locatie zullen medewerkers van Omgevingsdienst IJmond komende weken inventariseren of de maatregelen nog steeds worden nageleefd. Voor locaties op eigen grond worden perceeleigenaren vooraf geïnformeerd.

Actueel beeld

De inventarisatie van de nazorglocaties moet, naast een controle of de maatregelen nog worden nageleefd, ook bijdragen aan een volledig en actueel beeld van nazorglocaties en de aard van beschermingsmaatregelen, of monitoring- en controlemaatregelen. Een goede registratie draagt er weer aan bij dat er goed toezicht gehouden kan worden en voorkomen kan worden dat er ‘zo maar’ in verontreinigde grond gegraven wordt of gebruikswijzigingen worden doorgevoerd die tot risico’s kunnen leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over welke locaties worden bezocht, over nazorgmaatregelen en de resultaten van de inventarisatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond. De controles vinden plaats in de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.