Het Klimaatakkoord: Concrete plannen voor halvering CO2-uitstoot voor 2030

Gepubliceerd op 1 augustus 2018

Deze week presenteerde voorzitter Ed Nijpels van het klimaatberaad de eerste hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het doel: klimaatverandering tegengaan door in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Omdat de meest voorkomende broeikasgas koolstofdioxide (CO2) is, richten we ons in Nederland op het verminderen van de CO2-uitstoot. Omgevingsdienst IJmond heeft deelgenomen en ondersteund bij het vormgeven van het beleid voor de sectoren Industrie Noordzeekanaalgebied, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Het Klimaatakkoord is ontwikkeld zodat dat duidelijk is welke concrete afspraken er worden gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Ook moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van dit resultaat. Het gaat om de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Elke sector heeft zijn eigen gesprekstafel, waarbinnen klimaattafels per regio zijn aangesteld. Deze klimaattafels kwamen de afgelopen tijd maandelijks bij elkaar om een visie te ontwikkelen en de vele projecten en innovaties die daarbij passen uit te werken.

Aan tafel voor industrie

Wethouder van gemeente Velsen Floor Bal is vanuit de Stuurgroep Energietransitie namens de IJmondgemeenten aangesloten bij de klimaattafel Industrie Noordzeekanaalgebied. Aan tafel zitten naast gemeente Velsen ook andere overheidsorganisaties (gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam), het bedrijfsleven (Tata Steel, Akzo Nobel, NUON) en maatschappelijke partijen (Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace).

De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) wil de uitstoot van CO2 in 2030 hebben gehalveerd ten opzichte van het huidige emissieniveau van 15 megaton. In 2050 moeten bijna alle afvalstromen (circulair) worden hergebruikt en de CO2-uitstoot zijn geminimaliseerd.

Aan tafel voor gebouwde omgeving

Voor de klimaattafel Gebouwde Omgeving is Omgevingsdienst IJmond aangesloten voor regio IJmond en regio Zuid-Kennemerland. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland verduurzamen. Dat zijn er zo’n 200.000 per jaar. Voor IJmond en Zuid-Kennemerland is onder andere ingebracht dat er onderzoek wordt verricht naar een Warmtenet, waarbij gebouwen verwarmd worden met restwarmte in plaats van aardgas. Woningbouwcorporaties trekken hierin samen op met gemeenten.

Aan tafel voor mobiliteit

IJmond Bereikbaar, onderdeel van het mobiliteitsprogramma van Omgevingsdienst IJmond, heeft in een klankbordgroep de VNG en IPO geadviseerd met betrekking tot input voor de klimaattafel Mobiliteit. Hierin kwam aan bod dat de mobiliteitstransitie breder is dan alleen een brandstoffen- of energietransitie. Het behelst ook opgaven als luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Belangrijk is dat prioriteit wordt gegeven aan integrale maatregelen die bijdragen aan een verbetering op alle voornoemde vlakken. Een van de uitkomsten is dat de overheid haar rol hierin pakt door onder andere voor 2025 het busvervoer zero emissie te maken en meer te investeren in reizen per openbaar vervoer en fiets.

Klimaatakkoord van Parijs

In december 2015 organiseerde de Verenigde Naties (VN) een klimaattop in Parijs. Daaruit volgde het Klimaatakkoord van Parijs dat door 195 landen werd ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.