Luchtkwaliteit IJmond ook in 2017 binnen wettelijke grens

Gepubliceerd op 5 oktober 2018

De provincie Noord-Holland meet jaarlijks de luchtkwaliteit in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2017 op alle meetlocaties is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden.

Uit de trendanalyse blijkt dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) dalen in alle drie de regio’s. Dit staat in het datarapport luchtkwaliteit 2017.

Samen meten

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond. Deze metingen worden uitgevoerd als aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM, om meer gedetailleerde regionale informatie te verkrijgen. De metingen in de IJmond vinden plaats in samenwerking met Tata Steel en de Omgevingsdienst IJmond.

Platform Milieu & Gezondheid

De IJmondgemeenten werken binnen het dossier luchtkwaliteit intensief met elkaar samen. Via een visie luchtkwaliteit hebben zij een ambitie en aandachtspunten geformuleerd. Zo willen de gemeenten dat de luchtvervuiling hier in de regio net iets sterker afneemt dan elders in het land. Daarvoor ligt de focus op schone industrie en schone mobiliteit en werken gemeenten samen met partijen als GGD Kennemerland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland. Portefeuillehouders milieu & gezondheid bespreken de voortgang en de noodzakelijke maatregelen in het Platform Milieu & Gezondheid. .

Omgevingsvisie

De provincie streeft er in haar Omgevingsvisie naar om de luchtkwaliteit op termijn ook te laten voldoen aan de WHO-advieswaarden (World Health Organization) vanaf 2050. Dit betekent een aanscherping ten opzichte van de Europese wettelijke grenswaarden. Aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) wordt overal voldaan. Voor fijnstof (PM10) geldt dit in beperkte mate.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de pagina Luchtkwaliteit. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site Luchtmeetnet.nl.