Uitvoeringsprogramma 2019

Gepubliceerd op 4 januari 2019

Elk jaar stellen wij een uitvoeringsprogramma op. In dit programma beschrijven wij de taken die we in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor onze gemeenten. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij dat jaar van ons mogen verwachten. Ons algemeen bestuur heeft het uitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld, waarmee we met evenveel enthousiasme verder kunnen werken aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving binnen ons werkgebied.

Allereerst leest u over ontwikkelingen die in 2019 prominent onze aandacht vragen, zoals het verbod op asbestdaken, legionella bij waterzuivering, Zeer Zorgwekkende Stoffen en WEELABEX (e-waste. Via ons uitvoeringsprogramma 2019 (pdf, 1 MB) geven wij ook concreet aan op welke manier wij bijdragen aan de ambitieniveaus van de gemeenten en provincie op het gebied van onder meer de energietransitie en circulaire economie. Belangrijk daarbij zijn de bestaande programma’s onder meer ten aanzien van verduurzaming gebouwde omgeving, IJmond Bereikbaar en GreenBiz IJmond.

Gemeentespecifieke uitvoering

Naast deze speerpunten onderscheiden wij onze uitvoering in gebiedsbrede, regiospecifieke en gemeentespecifieke uitvoering. Kortom de uitvoering gelijk voor alle gemeenten in ons werkgebied, de uitvoering per regio (we onderscheiden IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en de gemeentespecifieke uitvoering, die we hebben uitgesplitst naar alle gemeenten.

Aansluiting bij de regio

Met deze indeling willen wij benadrukken dat wij als uitvoeringsorganisatie, die regionaal namens lokale overheden opereert binnen een netwerk van andere uitvoeringsorganisaties, in staat zijn trends te benoemen en toezicht en handhaving optimaal in te zetten. De regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zijn verschillend in aard en omvang van bedrijvigheid, maar ook verschillend in de verwachtingen die bewoners bij hun gemeentebestuur hebben en andersom. Vooruitlopend op de Omgevingswet die op termijn in werking treedt, wordt de uitvoering gebiedsgericht vormgegeven. Binnen die aanpak is expliciet aandacht voor lokale verschillen en kenmerken en kan tegelijkertijd geprofiteerd worden van de kennis en ervaring die in andere regio’s en bovenregionaal wordt opgedaan. De uitdaging daarbij is de nabijheid en herkenbaarheid van de uitvoering te vergroten, zonder af te doen aan de effectiviteit en efficiëntie daarvan.