Omgevingstafel, nummer 4

Omgevingstafel
Nieuwsbrief Omgevingstafel, nummer 4

De Omgevingstafel is een tweemaandelijks terugkerend overleg over de Omgevingswet. Omgevingsdienst IJmond faciliteert hiermee de zeventien gemeenten met wie zij werkt, Provincie Noord-Holland en de ketenpartners VRK en Hoogheemraadschap om op regelmatige basis kennis, expertise en ervaring met elkaar te delen. De deelnemers willen leren van elkaars aanpak en verkennen op welke thema’s er met elkaar kan worden samengewerkt.

Op donderdag 26 januari vond de vierde Omgevingstafel plaats. Net als voorgaande edities, was ook nu de opkomst, met 24 collega’s van gemeenten en ketenpartners, hoog. Daarmee onderstrepen de deelnemers aan de tafel de wens en noodzaak om de implementatie gezamenlijk aan te vliegen. In deze nieuwsbrief een terugblik op de Omgevingstafel.

Tijdens een ronde door de regio met terugkoppeling wat er op dit moment allemaal speelt rondom de Omgevingswet bleek eens te meer dat deelnemers aan de Omgevingstafel allemaal ook actief zijn in meerdere overleggen, casussen en pilots. Tijdens de Omgevingstafel is gesproken over de behoefte aan meer inzicht wie waar mee bezig is, zodat men elkaar gemakkelijk op thema en expertise kan vinden en kan versterken. Omgevingsdienst IJmond doet hiertoe een voorstel en presenteert dit de eerstvolgende bijeenkomst.

Voor in de agenda:

Vijfde Omgevingstafel

  • Wanneer: donderdag 16 maart 2017
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Waar: Gemeente Haarlem, Raakspoort, ruimte RP Reyer Claesz zaal 4.38

Terugblik Werkconferentie

Op donderdag 19 januari namen een groot aantal deelnemers van de Omgevingstafel ook deel aan de werkconferentie van Provincie Noord-Holland over de gevolgen van de Omgevingswet voor concrete werkwijzen en -processen. De Omgevingstafel werd gebruikt om na te praten over deze conferentie.

Een overview van de tafel

Hoe faciliteer je participatie onder de doelgroep 18-30 jarigen

Colette Laseur, trainee bij de gemeente Waterland heeft afgelopen weken via deskresearch, interviews en sessies gericht op ‘Denken, Delen en Doen’ onderzoek gedaan onder de doelgroep 18-30 jarigen. Deze groep jongvolwassenen wordt op dit moment nog onvoldoende betrokken bij het participatieproces. Het onderzoek moet eraan bijdragen dat deze doelgroep niet alleen geïnteresseerd raakt, maar ook betrokken. Met een presentatie nam zij de Omgevingstafel mee in haar onderzoek.

Colette Laseur: "Uit het onderzoek blijkt eens te meer dat betrokken voelen iets anders is dan betrokken zijn, maar de huidige sociale cohesie en betrokkenheid biedt kansen voor de toekomst. Ook de toegenomen hoeveelheid middelen, waaruit een gemeente kan kiezen, om met een gewenste doelgroep te communiceren biedt kansen. Daarbij geldt: eerst aanhaken op interesses, dan contact en daarna betrokkenheid." Om te weten welke thema’s binnen de fysieke leefomgeving spelen, zijn jongvolwassenen gevraagd om thema’s te rangschikken op volgorde van belangrijkheid. Hieruit kwam dat met name infrastructuur, cultuur en evenementen, huisvesting en cultureel erfgoed onder jongvolwassenen leeft.

De onderzoeksresultaten geven handvaten om de vorm van participatie toe te spitsen op deze doelgroep. Belangrijk daarbij: Houd het dichtbij en concreet. Let op de timing en besteed aandacht aan verwachtingsmanagement. Let erop dat je taalgebruik aansluit bij de doelgroep. Communiceer expliciet en uitsluitend voor jongvolwassenen. Werk van buiten naar binnen (via persoonlijke benadering) en sluit aan bij bestaande initiatieven of (jongeren)netwerken. Maar bovenal word digitaler, want daar vind je je doelgroep.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, wilde Colette Laseur wel alvast een van haar conclusies prijsgeven: Denk niet dat je alles via één kanaal of middel kunt doen. Een mix van middelen, crossmediaal, is noodzakelijk. Effectieve communicatiemiddelen richting jongvolwassenen zijn Facebook, face-to-face contact op een vertrouwde locatie, gebruik maken van een sleutelfigurennetwerk en toch ook nog steeds geadresseerde brieven.

Casus Omgevingswet

Werken aan de casus Omgevingstafel

Tijdens de Omgevingstafel van 10 november jl. presenteerde Annemieke van Brunschot namens de VNG de vier verandertypen: consoliderend, calculerend, onderscheidend en vooruitstrevend. Een boeiend onderwerp, waardoor direct na afloop besloten werd om op 26 januari als verdieping een concrete casus uit te werken.

De casus was gericht op een functieverandering in een centrumgebied binnen de bebouwde kom. Een ontwikkelaar wilde een overlastgevende bedrijfslocatie omvormen naar woningen. Deelnemers kregen de opdracht om zich verplaatsen in de positie van de initiatiefnemer en te bespreken wat er voor hem zou veranderen door de komst van de Omgevingswet. Daarnaast moesten zij nadenken welke rol de initiatiefnemer heeft bij het opzetten van de participatie met de omgeving.

Belangrijke onderwerpen in de gesprekken waren naast de participatie ook de belangenafweging, de integrale benadering en de onderlinge afstemming. Wat volgden waren boeiende discussies, waarbij vrijwel eenieder het eens was dat de invulling en het opzetten van de participatie volledig bij de initiatiefnemer lag en gemeenten daarin vooral een faciliterende rol zouden moeten vervullen. Ook werd er gediscussieerd over nut en noodzaak en de mate van spelregels hierbinnen.

Annemieke van Brunschot sloot de terugkoppeling vanuit de werkgroepen af met de constatering dat zij steeds vaker ziet dat de discussie over participatie gaat, waar dat in het begin veel meer gericht was op de rollen en het eigenaarschap. Een positieve verandering, concludeerde zij.

Deze casus ook doen?

Het materiaal is vrij beschikbaar. Kijk op het ROMnetwerk, de website van de VNG of neem contact op met Omgevingsdienst IJmond.