Omgevingstafel, nummer 6

Omgevingstafel
Nieuwsbrief Omgevingstafel, nummer 6 - 18 mei 2017

Op donderdag 18 mei kwamen diverse projectleiders samen voor alweer de zesde Omgevingstafel. Ook nu kende de tafel een brede vertegenwoordiging van gemeenten en ketenpartners. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was gereserveerd om kennis en ervaring te delen. Zo werd onder meer gesproken over de diverse regionale overleggen, nieuwe initiatieven en pilots, de Omgevingswet-2-daagse en de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet binnen de diverse gemeenten en ketenpartners.

Omgevingswet-2-daagse

Omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een Omgevingswet-2-daagse. Er is enorm veel kennis en ervaring aanwezig binnen de regio en met deze 2-daagse willen de organisaties deze inzetten om andere collega’s mee te nemen in de inhoud en samen te delen wat de veranderingen vragen van eenieders werk.

De eerste twee proefsessies zijn afgerond. Er is gekozen voor een zeer praktische insteek, waarbij er veel afwisseling is tussen kennisuitwisseling en praktische opdrachten. Na de zomer volgen nog een aantal leergangen. De leergang is niet alleen interessant voor collega’s van de drie organisaties, maar ook voor collega’s van partners aan de omgevingstafel. Juist de kennis en ervaring die een brede vertegenwoordiging oplevert, versterkt de 2-daagse. Aanmelden is gemakkelijk via omgevingswet2daagse@odijmond.nl.

Voor in de agenda:

Zevende Omgevingstafel

  • Wanneer: do 13 juli 2017
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Waar: Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b Beverwijk
  • Thema: Bestuurlijke afwegingsruimte

Stand van zaken in de regio

Haarlem

Joyce Nupoort, programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Haarlem, vertelde aan de Omgevingstafel dat Haarlem al een aantal stappen heeft gezet. Ook op landelijk niveau. Zo schreven zij mee aan de wet en waren ze nauw betrokken bij het opstellen van de was/word-lijst en de ontwikkeling van een routetool. Om de implementatie van de nieuwe wet in de eigen organisatie te begeleiden is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan is gekozen voor bouwstenen: vijf hoofdprojecten en een aantal thema’s. Het eerste project is het ophalen van de bestuurlijke ambitie. Dus verkennen wat de raad wil. Andere hoofdprojecten zijn de omgevingsvisie, omgevingsplan, werkprocessen (intern en met partners) en digitalisering (aansluiting bij DSO). Door te gaan doen, via pilots, collega's laten ervaren welke slag nog gemaakt moet worden om integraal te gaan werken en door de organisatie mee te nemen moet de implementatie vorm gaan krijgen, maar moet ook input worden opgehaald voor het vervolg.

Purmerend

Purmerend is medio 2016 begonnen met pilots om feeling te krijgen met de wijzigingen die de omgevingswet met zich meebrengt. De focus verschuift nu naar niet alleen proeven, maar ook het informeren van de organisatie en collega’s mee te nemen in de inhoud.

Waterland

In Waterland is een structuurvisie geschreven, in de geest van de Omgevingswet. Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen aan de G5; Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Een initiatief van de gemeentesecretarissen om via samenwerking te kijken hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken. Komende periode zullen deze ambtelijke contacten nog steeds belangrijk zijn om onderling kennis te delen over regionale vraagstukken, maar gemeenten zullen nu vooral individueel verdergaan. De gemeente werkt aan een Plan van Aanpak voor de implementatie en gebruikt daarin net als Haarlem deelprojecten.

Heemstede en Bloemendaal

Leonie Wijker van de gemeente Heemstede deelde aan de Omgevingstafel dat zij onlangs het kwadrantenspel hebben gespeeld met de raadsleden van de gemeente Heemstede en Bloemendaal. Dat was positief. Met het kwadrantenspel bepaalt een gemeente, aan de hand van vier verandertypen; calculerend, vernieuwend, consoliderend, onderscheidend, wat men zelf wil blijven regelen en hoeveel ruimte er gegeven wordt aan de markt en de samenleving. Centraal stonden dan ook de vragen: Hoe sta je er zelf in, hoe het ambtelijke apparaat en hoe staan de inwoners erin? Vervolgens is de ambitie vertaald naar een basisinspanningenoverzicht en per project wordt bekeken hoever men daarin gaat.

Casus Rijkswaterstaat

Namens Rijkswaterstaat was Eva Tannenhill, Projectleider implementatie Omgevingswet, aanwezig om de deelnemers aan de tafel mee te nemen in de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet brengt voor Rijkswaterstaat en de waterschappen. Via een korte presentatie en een casus werd daar handen en voeten aan gegeven.

Via de casus kregen de deelnemers aan de tafel de opdracht om te onderzoeken binnen een specifieke vergunningsaanvraag welke partij welke rol straks bekleedt en hoe dat verschilt met de huidige situatie. Ook werd er ingezoomd op de samenwerking tussen de organisaties.

Het bleek een lastige casus, maar daar was het om te doen. De specifieke situatie uit de casus was niet nieuw, maar de casus moest eraan bijdragen om na te denken hoe we straks vanuit de inhoud gaan samenwerken als partners en initiatiefnemer.

Met de casus werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om straks in de voorbereiding van een aanvraag samen met partners en initiatiefnemer om tafel te gaan. “En als bevoegd gezag gaat het dan om het faciliteren, meer dan het coördineren”, concludeerde een van de deelnemers.

Deelnemen aan workshops en trainingen

Om veranderingen rondom de Omgevingswet ook een plek op de werkvloer te geven, wordt er veel gewerkt met pilots, workshops, trainingen en bijeenkomsten. Tijdens de Omgevingstafel werden twee pilots besproken waarvoor men zich nog kan aanmelden. Interesse? Mail omgevingstafel@odijmond.nl, dan worden jouw contactgegevens doorgestuurd.

  • Rijkswaterstaat bereidt samen met drie waterschappen, provincie Noord-Holland en ODIJ een workshop voor over de impact van de Omgevingswet op de doelgroep VTH. In aanloop naar deze workshop organiseert zij op 13 juni een proefsessie. Voor de sessie zijn drie casussen voorbereid. De casussen moeten inzicht geven in wat integraliteit concreet gaat betekenen voor ons werk. Er is vooral nog ruimte voor medewerkers uit de VTH-hoek van de gemeenten om zich aan te melden.
  • Via een samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap, PWN en omliggende gemeenten wordt gewerkt aan kostenbesparing in de waterketen. Om hier verder vorm aan te geven is een Plan van Aanpak geschreven en organiseren Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlem een bijeenkomst over de Omgevingswet en de effecten daarvan op de regelgeving waterketen. Graag horen zij wie geïnteresseerd is om hieraan deel te nemen.

De Omgevingstafel is een tweemaandelijks terugkerend overleg over de Omgevingswet. Omgevingsdienst IJmond faciliteert hiermee de zeventien gemeenten met wie zij werkt, Provincie Noord-Holland en ketenpartners als de Veiligheidsregio Kennemerland en de Veiligheidsregio en GGD Zaanstreek-Waterland, maar ook Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat om op regelmatige basis kennis, expertise en ervaring met elkaar te delen. De deelnemers willen leren van elkaars aanpak en verkennen op welke thema’s er met elkaar kan worden samengewerkt.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, of deze juist ontvangen? U kunt zich hier in- of uitschrijven.