Organisatie

Onze organisatie is opgebouwd uit een bestuur, een directeur en zes teams.

Organogram

Strategisch Beleidsteam

Het Strategisch Beleidsteam binnen Omgevingsdienst IJmond bestaat uit drie personen. Dit team adviseert de organisatie over toekomstige ontwikkelingen en ondersteunt de organisatie bij de implementatie ervan, zoals de uitbreiding van regionale samenwerking en de Omgevingswet.

Team Omgevingsrecht

De medewerkers uit dit team informeren bedrijven over de milieuwetgeving en stimuleren hen tot duurzaam ondernemen. Op basis van de milieuwetgeving houden zij toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Ook milieuklachten worden binnen dit team afgehandeld.

Team Omgevingsvergunning

Medewerkers binnen het team Omgevingsvergunning stellen op basis van de wetgeving vergunningen op en behandelen meldingen.

Team Milieuadvisering

Het team Milieuadvisering houdt zich bezig met de advisering van gemeenten op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie en luchtkwaliteit. Deze milieuonderwerpen worden integraal betrokken bij de advisering op ruimtelijke plannen, zoals: structuurvisies, bestemmingsplannen en bouwaanvragen. Het team brengt haar expertise eveneens in bij de taken handhaving en vergunningverlening en het dossier Schiphol.

Team Projecten

Het team Projecten werkt aan diverse projecten rondom thema's als duurzaamheid, mobiliteit en luchtkwaliteit. Bij de projecten wordt waar mogelijk samengewerkt met de overige teams.

Team Bedrijfsbureau

De taken binnen dit team hebben voornamelijk een ondersteunend karakter. Onder dit team vallen de taken secretariaat, communicatie, P&O, automatisering, archief, financiële facilitaire en juridische zaken.