Geothermie


Handreiking ontwikkelen

Omgevingsdienst IJmond stelt (ODIJ), in samenwerking met verschillende partijen, waaronder Royal HaskoningDHV, een handreiking op waarmee gemeenten/omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s (GHOR)'s een afweging kunnen maken over het waarborgen van omgevingsveiligheid bij adviesverzoeken in vergunningverleningsproces voor nieuwe geothermie (aardwarmte) initiatieven. Het gaat daarbij over opsporings- en winningsvergunningen. De handreiking moet in kwartaal 3 van 2021 klaar zijn.

Klimaatakkoord 2050

Vanuit het Klimaatakkoord heeft Nederland zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen door onder andere de vervanging van delfstoffen door hernieuwbare energiebronnen.

Rol decentrale overheden nog niet duidelijk

Geothermie is één van die bronnen die daarbij als kansrijk wordt gezien. De wijziging van de Mijnbouwwet per januari 2017 biedt daarnaast voor decentrale overheden een actievere rol in het besluitvormingsproces voor nieuwe initiatieven hierin. Voor de decentrale overheden is het nog niet volledig duidelijk op welke manier deze rol en verantwoordelijkheden ervan ingevuld dient te worden, welke afwegingen hierbij worden gemaakt en welke kennis, kunde en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Deze conclusie kwam naar voren tijdens het adviestraject van de gemeente Heemskerk op het Winningsplan van het geothermieproject aldaar.

Subsidie voor ontwikkelen handreiking

Op basis hiervan is in het kader van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV | DP6 Ontwikkelbudget nieuw prioriteiten | Veilige energietransitie) succesvol een subsidie aangevraagd voor het opstellen van een afwegingskader (handreiking) dat direct toepasbaar is bij het maken van afwegingen over en het waarborgen van omgevingsveiligheid bij adviesverzoeken.

Doelstelling en resultaat

Met de wijziging van de Mijnbouwwet per 1 januari 2017 en de daaropvolgende Staat van de Sector Geothermie is het duidelijk geworden dat het belang van veiligheid expliciet meegenomen dient te worden in het besluitvormingsproces en dat decentrale overheden hierin een actieve rol krijgen als het gaat om adviezen en besluiten.

Pilot geothermie gemeente Heemskerk

Aan de hand van een pilot in de regio IJmond (gemeente Heemskerk) is getracht in beeld te brengen op welke manier de rol/taak/verantwoordelijkheid van de gemeente in het vergunningtraject wordt ingevuld, welke afwegingen daarbij worden gemaakt en welke kennis/kunde/vaardigheden en samenwerking hiervoor nodig is. Kortom de omgevingsdienst zoekt daarbij naar antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe ziet het vergunningtraject van geothermieprojecten eruit?
  2. Op welke momenten is advisering van de gemeente (en omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) nodig?
  3. Wat is daarbij de rol van de gemeente?
  4. Wat zijn de thema’s waarover advisering en besluitvorming van gemeente nodig is?
  5. Over welke thema’s zou de gemeente daarnaast nog willen adviseren?
  6. Welke kennis/kunde/vaardigheden is aanwezig en welke is aanvullend daarvoor nodig?

Handreiking voor ODs en VRK

Het resultaat dient een breed gedragen handreiking te zijn dat voor de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s gebruikt kan worden bij adviesvragen in het kader van vergunningprocedures voor geothermieprojecten in hun regio. Hiermee kan op een heldere consequente wijze zelfstandig een afweging worden gemaakt over het waarborgen van omgevingsveiligheid bij geothermieprojecten door te definiëren welke thema’s belangrijk zijn om over te adviseren.

De handreiking dient breed gedragen te zijn waarbij alle partijen die betrokken zijn in het vergunningenproces in staat worden gesteld hierover mee te denken.