Veelgestelde vragen

Verduurzamen van uw woning

Welke maatregelen kan ik nemen richting een aardgasvrije woning?

Op de website van het onafhankelijke loket Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) kunt u, nadat u heeft aangegeven in welke gemeente u woont, uitgebreide informatie opzoeken over alle duurzame maatregelen waaronder warmtepompen, zonnepanelen, isolatie en subsidies. Lees hoe de maatregelen toe te passen zijn, hoe veel geluid een warmtepomp produceert, wat de levensduur van bepaalde systemen is en nog meer.

Ook kunt u de Huizenaanpak (www.huizenaanpak.nl) vragen om advies. Zij kunnen u ook gelijk een plan voorleggen om uw woning te verduurzamen én de uitvoering daarvan aanbieden.

Mijn cv-ketel moet binnenkort worden vervangen. Wat is handig om te doen met het oog op de energietransitie?

De wedervraag is op welke termijn de vervanging nodig is en of de woning al in voldoende mate geïsoleerd is. De achtergrond van de laatste vraag ligt in de vraag of een warmtepomp als alternatief rendabel is. Warmtepompen zijn rendabel indien de woning te verwarmen is met lage temperatuur, wat weer verband houdt met de mate van isolatie van de woning. Conventionele systemen (cv-ketel en radiatoren) verwarmen met hoge temperatuur.

Voor onafhankelijke advisering inzake duurzame alternatieven voor een cv-ketel kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket. Bijvoorbeeld kunt u de website www.duurzaambouwloket.nl bezoeken. Het Duurzaam Bouwloket geeft onafhankelijke adviezen namens de gemeente.

In de IJmond zijn we op dit moment bezig met een warmtenet. De ligging van dat warmtenet is iets waar we op dit moment nog aan werken, daar is op dit moment nog niet van te zeggen waar deze exact komt te liggen en wanneer dat zal zijn. Echter, voordat het zover is dat daar gebruik van gemaakt zou kunnen worden zijn we enige tijd verder.

Hoe verwarm je appartementencomplexen via een warmtepomp?

De manier van verwarmen van appartementencomplexen via een warmtepomp is afhankelijk van de opbouw van het appartementencomplex. Allereerst is de vraag of er een centrale verwarmingsinstallatie is of dat er individuele verwarmingsinstallaties in de appartementen zijn aangebracht. Een randvoorwaarde om met een warmtepomp een appartementen te voorzien van warmte, koude en tapwater is dat het gebouw/appartement goed geïsoleerd dient te zijn. Ook dient er een laag temperatuur afgiftesysteem in huis te zijn (vloerverwarming of laag temperatuur convectoren/radiatoren).

Indien er een centrale verwarmingsinstallatie is dan dient er een bron te zijn (bodem of buitenlucht) die de duurzame warmte levert. Let op, bij grote complexen zit je ook met tapwatertijden die je altijd wilt/moet behalen, dus ook met dimensionering van voldoende buffervat(en), wellicht op meerdere etages.

Indien appartementen individueel worden verwarmd kan gekeken worden naar individuele systemen, maar is omschakeling naar een collectieve installatie altijd mogelijk. Let op, de eerder genoemde aandachtspunten zijn dan nog steeds van toepassing.

Belangrijk aanvullend aandachtspunt is dat bij individuele systemen de warmtepomp en buffer voor warm water niet centraal in de techniekruimte/kelder van de VvE wordt geplaatst maar in het appartement zelf. Hiervoor dient dus ruimte te zijn binnen de woning.

Appartementencomplexen hoeven niet met een centrale pomp verwarmd te worden, er kan worden gekozen voor kleine clusters, bijvoorbeeld 1 bodemwarmtepomp per 4 appartementen. Belangrijk aandachtspunt is hoe dit wordt vastgelegd in de splitsingsakte e.d. van de VvE.

Is het technisch haalbaar om vooroorlogse woningen voldoende duurzaam te krijgen?

Ja, dit is technisch zeker haalbaar. Afhankelijk van de technische en energetische conditie van de woning zal dit een bepaalde investering vragen.

Wat voor mogelijkheden zijn er voor huurders?

Huurder kunnen altijd kleine maatregelen treffen. Denk aan radiatorfolie, deurstoppers, tochtstrips, waterbesparende douchekoppen en uiteraard gedrag. Voor de grotere maatregelen uit de energietransitie zijn Omgevingsdienst IJmond en de gemeente in gesprek met woningbouwcorporaties. Indien u als huurder zelfstandig maatregelen wilt treffen aan de woning dan dient u dit af te stemmen uw verhuurder.

Wanneer moet het gebeuren, wanneer zijn wij aan de beurt?

In 2021 dienen de gemeenten een Regionale Energiestrategie over te leggen aan de overheid waarin enkele wijken die voor 2030 aardgasvrij gemaakt zullen worden, zijn vastgelegd. Ook wegen de resultaten van het programma Warmtenet IJmond mee met betrekking tot het afsluiten van gas in bepaalde wijken. U kunt wel altijd al de eerste stappen nemen: hoogwaardige isolatie en zonnepanelen dragen bij aan een beter milieu, minder energiekosten én de toekomstbestendigheid van uw woning.

Zorgt vervanging van mijn thermopane-ramen ervoor dat het binnenklimaat in huis verbetert?

Informatie over o.a. isolatiemaatregelen kunt u inwinnen via Duurzaam Bouwloket, zie de website www.duurzaambouwloket.nl. Woont u in de gemeente Velsen dan kunt u ook kijken bij www.energiekvelsen.nl

Financieringsmogelijkheden

Wie gaat voor de transitie betalen?

Momenteel wachten we op het Klimaatakkoord dat in het najaar wordt verwacht. Hier staan waarschijnlijk diverse financieringsmogelijkheden in. Ondertussen doet ook de gemeente hier onderzoek naar. Het is op dit moment nog onduidelijk of er subsidies of bijvoorbeeld groene leningen zullen komen.

Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van bestaande woningen?

Kosten van het aardgasvrij wonen verschillen per alternatief en per woning. Indien uw woning reeds goed is geïsoleerd en bijvoorbeeld al vloerverwarming heeft, dan ligt de uitdaging met name op de wijze waarop je duurzame warmte gaat produceren voor verwarming en tapwater, en hoe je het verbruik hiervan zelfstandig kan opwekken.

Kijkende naar de kosten van bijvoorbeeld een lucht-water warmtepomp dan kunt u denken aan een € 8.000,- tot € 14.000,- bij een goed geïsoleerde woning. Gemiddeld gezien kunt u denken aan circa 16 zonnepanelen om het stroomverbruik van de lucht-water warmtepomp af te dekken. Kijkende naar een gemiddelde prijs per Wattpiek komt u dan uit op een circa € 7.300,- incl. btw. Uiteraard kan dit altijd scherper wanneer u slim inkoopt of een collectief vormt met andere bewoners. Indien uw woning slecht geïsoleerd is, komen de kosten voor isolatie er nog bij. Denk aan een vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie en vervanging van beglazing/kozijnen. Wilt u meer informatie over eventuele kosten voor uw woning dan kunt u altijd contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket van uw gemeente. Zij kunnen u een beter beeld geven van eventuele kosten in uw situatie.

Zijn er subsidies beschikbaar voor de energietransitie?

Voor de meest actuele informatie rondom subsidies voor aardgasvrij wonen kunt u terecht op bij Duurzaam Bouwloket. Op de website zijn de subsidies en lokale regelingen te vinden.

Waarom moet ik betalen voor het afsluiten van gas?

Het klopt dat u momenteel moet betalen voor het afsluiten van gas in de woning. Er wordt in de Tweede Kamer gesproken over de afsluitkosten, er is echter nog geen besluit genomen. Uiteraard hoeft dit geen belemmering te zijn om alvast over te gaan op enkel gebruik van elektriciteit. U betaalt anders ook nog onnodig een maandelijks bedrag voor uw vastrecht.

Worden er afspraken gemaakt tussen nutsbedrijven en de gemeente over afsluitkosten?

Nutsbedrijven voeren momenteel een landelijk beleid waarbij zij zelf over de kosten van afsluiting beslissen. In belang van de energietransitie zal inderdaad het gesprek met nutsbedrijven worden aangegaan, om te bespreken hoe zij in de toekomst met deze kosten willen omgaan.

Plannen gemeente

Hoe gaat de gemeente zelf om met de energietransitie?

Gelukkig begint de gemeente zelf niet op nul. Er zijn in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland de afgelopen jaren al diverse acties en projecten geweest die om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren, denk bijvoorbeeld aan subsidie, gemeentehuizen die met bodemenergie verwarmt worden en duurzame bewonersinitiatieven die ondersteund worden door de gemeente.

Heeft de gemeente al een stappenplan naar 2050?

Momenteel onderzoekt Omgevingsdienst IJmond voor gemeenten welke wijken zich de komende jaren als eerste zullen lenen voor het overstappen op aardgasvrij wonen. Diverse informatie wordt over elkaar gelegd, denk aan vervanging van riolering, afschrijven van cv-ketels (naar aanleiding van bouwjaar nieuwbouwwijken). In gesprek met partners als netbeheerders, corporaties en inwoners worden de plannen concreet gemaakt.

Wordt aardgasvrij in herontwikkeling van buurten meegenomen?

Omgevingsdienst IJmond zoekt voor gemeenten zo veel mogelijk de natuurlijke momenten om over te stappen op aardgasvrij. Zo sluiten we waar mogelijk aan bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Nieuwbouwplannen in herontwikkelingsprojecten zijn volgens de wet VET vanaf 1 juli 2018 verplicht aardgasvrij.

Duurzame energie

Welke ideeën zijn er over alternatieve energievormen?

Op www.duurzaambouwloket.nl vindt u alle maatregelen die u kunt treffen om zo duurzaam mogelijk te leven en te wonen.

Kunnen we gebruikmaken van de getijde van de zee?

Dit is al onderzocht, er zijn momenteel geen mogelijkheden.

Wat biedt de nieuwe zeesluis als energiebron als kans?

Momenteel word er onderzoek gedaan naar wat de nieuwe zeesluis in onze weg naar een aardgasvrije gemeente kan betekenen.

Waarom horen we weinig van alternatieven als bijvoorbeeld waterstof?

Op dit moment maken we plannen met bewezen technieken en rekenen we met technieken die nu beschikbaar zijn. Dat is ook de reden dat de plannen elke vijf jaar herzien moeten worden. Zodra een innovatie zich bewezen heeft, wordt die zeker meegenomen in de plannen.

Hoe slaan we het overschot aan opgewekte energie op bij het wegvallen van de salderingsregeling?

Hier zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Denk aan accu pakketten voor toepassing in de woningbouw, aan gebruik van elektrische auto’s als opslag maar ook aan intelligente elektriciteitsnetten en apparatuur die ervoor zorgen dat de pieken op het net worden uitgevlakt door bijvoorbeeld automatisch de vaatwasser aan te laten gaan op het moment dat er piekspanningen zijn voor terug levering op het net. Kortom, veel ontwikkelingen en technieken beschikbaar. Nog even afwachten op grote toepassingen.

Warmtenet

Kun je bij een warmtenet kiezen voor een leverancier, zoals bij gas, water en licht? Behoud je de concurrentie zoals nu?

Bij het warmtenet is er in eerste instantie geen concurrentie mogelijk. Wel is de wens vanuit de gemeente om een open net te realiseren. Echter is de levering van warmte op dit moment nog niet zo te realiseren dat er concurrerende partijen zullen zijn.

Welke rol heeft de gemeente in het warmtenet?

Omgevingsdienst IJmond is namens de gemeenten betrokken bij de totstandkoming van het Warmtenet IJmond. Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar de business case voor het warmtenet. Onderdeel daarvan is dat er gesproken wordt met onder andere woningbouwcorporaties en gemeenten over het aansluiten van vastgoed op het toekomstige warmtenet.

Communicatie

Hoe krijgen we alle inwoners mee in de transitie?

Om alle inwoners in ieder geval een kans te geven zich te laten informeren en mee te praten, worden er in de gemeenten al vroeg in het traject bijeenkomsten georganiseerd waar alle inwoners welkom zijn. We weten dat we uiteindelijk zullen overstappen naar duurzame energiebronnen, nu kan dat nog uit eigen beweging.

Overig

Hoe is de samenwerking tussen installateurs & woningbouwcorporaties?

Over een samenwerking tussen installateurs en woningbouwcorporaties is meer te vinden op www.huizenaanpak.nl.