Warmtenet IJmond


Warmtenet IJmond

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Het Warmtenet IJmond draagt bij aan het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit heet de Energietransitie.

Om die reden heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit drie IJmond-gemeenten en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Alliander DGO een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. Daarmee komen we een stap dichterbij het Warmtenet IJmond.

10.000 woningen

In het productieproces van Tata Steel komt veel warmte vrij. Er blijft veel warmte over waarvan anderen kunnen profiteren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiermee nu al ca. 10.000 huishoudens kunnen worden verwarmd. Het gebruik van warmte uit de eigen regio staat steeds vaker hoog op de agenda. Zowel in de Toekomstvisie op Velsen en in de Metropoolregio Amsterdam, als bij de Amsterdam Economic Board is er veel aandacht voor het gebruik van deze vorm van warmtevoorziening. Ook de regionale Staalagenda van Tata Steel benoemt de wens om onderzoek te doen naar het gebruik van restwarmte.

Samenwerking

Omgevingsdienst IJmond werkt samen met Tata Steel, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, HVC, Alliander DGO en vier woningcorporaties in de IJmond. Ook werken we samen in de Metropoolregio Amsterdam met het ministerie van Economische Zaken, waarmee een Green Deal Warmte Koude is afgesloten om obstakels op nationaal niveau op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een nieuwe warmtewet waarmee een open netwerk en een subsidievergoeding voor restwarmte mogelijk wordt.

Kansenkaart

kansenkaart

Op de kansenkaart is in kaart gebracht welke gebieden goede kansen hebben op en geschikt zijn voor aansluiting op Warmtenet IJmond.

Wenst u als ondernemer of particulier meer informatie te ontvangen? Daarvoor kunt u terecht bij Marcus Sloog. projectleider Warmtenet. Hij is te bereiken via msloog@odijmond.nl .

Lagere woonlasten

De plannen voor de realisatie van een regionaal restwarmtenet zijn in een vergevorderd stadium. In 2018 werken we aan het opstellen van een business case. Hoe zorgen we dat woonlasten niet (te veel) stijgen? Hoe blijft het voor huurders van corporaties aantrekkelijk? Krijgen nieuwe afnemers en aanbieders in de toekomst ook toegang tot duurzame warmte? Een belangrijke pijler in de businesscase zijn de woningen van woningcorporaties Pré Wonen, WOONopMAAT, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen.

Daarnaast denken wij mee in de realisatie van een Stoomnet, in eerste instantie tussen Tata Steel en Crown van Gelder in Velsen-Noord.