IJmond Klimaatservice

Het kantoorpand van IJmond Klimaatservice was een van de eerste kantoorpanden binnen de regio waar een windmolen werd geplaatst. De plaatsing van de windmolen kan worden gezien als de kers op de taart. Want het is niet alleen de windmolen, maar het totale spectrum aan duurzame maatregelen dat is doorgevoerd, waardoor het kantoorpand opvalt. Denk daarbij aan zonnepanelen, een warmtepomp, een warmteterugwinunit en optimale isolatie. Via het eindresultaat maak je kennis heel veel mogelijkheden, tips en trucs, waar elk bedrijf wat van kan opsteken tijdens het ontwerpen van een (nieuw) kantoorpand. Dick Spiering, IJmond Klimaatservice: “Door deze maatregelen behalen wij op dit moment enorme rendementen. Het is toch leuk om geld terug te krijgen van het energiebedrijf in plaats van te betalen?!”

Jullie visitekaartje is jullie bedrijfspand Hoe is dit tot stand gekomen?

Dick Spiering: “Bij de realisatie van ons eigen kantoorpand wilden wij een zo energiezuinig mogelijk gebouw neerzetten. Dat is ons gelukt. Sterker nog, we zijn energieneutraal. We hebben het pand casco gekocht. Ik wilde kijken wat we daar allemaal mee konden doen. Daarbij geldt voor mij dat de energiebesparingsambitie niet ten koste mag gaan van de installaties en zeker niets mogen afdoen aan het comfort. Sterker nog, het moest het comfort verbeteren! Toen we eenmaal de ambitie energieneutraal hadden geformuleerd, was snel besloten dat daar ook een windmolen bij hoorde. Zonnepanelen zijn interessant, maar het meeste rendement haal je nu eenmaal via windenergie. Uiteindelijk liggen er anno 2014 54 zonnepanelen op het dak. Naast de windmolen, staat op het dak ook een meetinstallatie om te registreren wat er wordt opgebracht en zie je her en der op het dak koepels voor optimaal gebruik van daglicht. Alle maatregelen hebben we toegepast zonder subsidie. Puur vanuit de groene gedachte. Dat is wat mij betreft waar het accent moet liggen. Je ziet nu nog veel ondernemers die, als je met ze wilt praten over duurzame maatregelen, direct de rekenmachine op tafel leggen. Ze willen de terugverdientijd weten, weten wat het ze oplevert. In mijn optiek moet het in eerste instantie gaan om het milieu. De maatregelen gaan zich vanzelf terugverdienen.“

Voor welke maatregelen heeft IJmond Klimaatservice nog meer gekozen?

In ons kantoorpand maken we gebruik van een warmtepomp. Een maatregel die we zonder aarzelen hebben getroffen. Vanuit ons werkveld hebben we daar veel positieve ervaringen mee. Alles gaat elektrisch, waardoor er geen gasmeter aanwezig is. Dit alles gaat niet ten koste van lichtniveaus en het klimaat in het pand. Wij zoeken altijd naar producten en technieken met de meeste milieurendement, zonder concessies te doen op comfort. Voor al onze maatregelen geldt ‘meten is weten’. Wij controleren continu of alles nog functioneert, zoals bedoeld. Zo niet, dan stellen we bij om verspilling tegen te gaan. Verder hebben we voor onze bedrijfswagens gekozen voor elektrisch vervoer. Er rijden nu twee wagens op elektriciteit, die we op ons eigen terrein kunnen opladen. Maar ook bij onze klanten hebben we aardige successen behaald. We zijn van nature geïnteresseerd in techniek en innovatie. Daardoor is het makkelijker om andere bedrijven te enthousiasmeren. Zo hebben we bereikt dat op een platform op zee gebruik wordt gemaakt van warmtepompen. We maken grote, mobiele koelinstallaties waar een warmtepomp in is geïnstalleerd. In een sector die, als het gaat om energiebesparing, kritisch staat tegenover dit onderwerp, ben ik trots op dit resultaat. Ook bij kantoorpanden hebben we interessante projecten afgerond. Zo hebben wij bij een klant van ons een innovatie cleanroom geïnstalleerd. Deze ruimte is volledig stofvrij, wat belangrijk is voor het productieproces in die ruimte. Uiteraard wordt daar ook gebruik gemaakt van warmtepompen. Ik heb mijn vizier ook gericht op de gemeente Velsen. Velsen heeft zelf de ambitie geformuleerd om energieneutraal te zijn. Ik zou daar via windmolens een bijdrage aan willen leveren. Het is alom bekend dat Velsen de beste ‘windplek’ is van Nederland. Als je je dan bedenkt dat windmolens energie opwekken, vergelijkbaar met het gemiddelde jaarverbruik van 3.500 woningen, dan is wat mij betreft de rekensom snel gemaakt. Daarom ben ik al zeven jaar lang bezig met zoeken naar de mogelijkheden van en het daadwerkelijk plaatsen van windmolens. Bij de start van mijn bedrijf heb ik het college van de gemeente Velsen uitgenodigd in mijn kantoorpand om ze te laten zien wat we daar hebben bereikt. Daar waren ze enthousiast over, maar vooral over de windmolen. Ik kreeg de vraag om de mogelijkheden van een grote windmolen te onderzoeken. Zo is het balletje gaan rollen. Maar wat mij betreft hebben we in deze regio nog niet het eindpunt bereikt. Ik zie nog kansen voor meer toepassing van zonnepanelen en wil ook energieneutrale woningen realiseren in Velsen. Ik heb, samen met Eneco aangetoond dat dat mogelijk is. Maar we zijn wel voorbij het punt van praten. Nu moet er ook wat gebeuren!”

Hoe vertaalt duurzaamheid zich in de bedrijfsvoering van IJmond Klimaatservice?

“Voor mij is duurzaam ondernemen iets dat ik gewoon altijd wil. Het belang van het milieu staat voorop. Die gedachte heb ik weten over te dragen op mijn zoon die het bedrijf nu leidt. Ook de vaste kern aan medewerkers die wij in dienst hebben pikken dit steeds meer op. Ik loop veel rond, heb ook afspraken in huis over projecten rondom windenergie. Daardoor gaat het bij ons veel over duurzaamheid. Ze raken geïnteresseerd in de maatregelen, nemen thuis maatregelen, zoals het installeren zonnepanelen en warmwaterunits, enz., ervaren de voordelen en zien uiteindelijk hun eigen energierekening teruglopen en dragen die ervaring weer over op klanten. Dan is het sneeuwbaleffect succesvol.”

Wat vinden uw medewerkers van het investeren in duurzaamheid?

“Het gevaar dat wij energieneutraal zijn ligt wel op de loer. Je kunt daardoor gemakzuchtig worden in je eigen gedrag. Je hebt dan minder oog voor het tegengaan van verspilling. Daar komt monitoren en bijstellen dan weer bij kijken. Zo blijf je bewust van je gedrag. Gelukkig zijn onze collega’s geïnteresseerd in nieuwe technieken en zoeken ook zij nu telkens naar slimme maatregelen. Zo hebben we laatst een warmwatercirculatieleiding aangelegd. We hebben nu gratis warm water door het afvalproduct van onze warmtepomp. Dat idee komt van de werkvloer. Het monitoren liet zien dat het systeem veel energie verbruikt, dus hebben we het zo ingesteld dat het alleen werkt als het kantoorpand ook open is.”

Hoe geeft u uitvoering aan uw voorbeeldfunctie?

Wanneer je het hebt over Dick Spiering, dan heb je het over een voorvechter van duurzaam ondernemen. Zo staat hij in de regio ook bekend. Dick Spiering is nauw verbonden aan windenergie. Vanuit die gedachte is hij betrokken bij diverse ambities die de gemeente Velsen heeft geformuleerd. Spiering draagt dit uit naar buiten. Staat met zijn initiatieven op duurzame bedrijvendagen in de regio. “Als je in gesprek gaat met ondernemers en je laat ze kennismaken met duurzame maatregelen, dan zijn ze vaak direct om. Ik laat ze graag zien hoe de installaties werken. Dan gaat het voor ze leven. Ik laat ze zien hoe je kunt monitoren wat je opwekt aan energie en wat je ermee kunt. Hoe belangrijk ‘meten is weten’ is. Daarmee leg je de koppeling met het gedrag en kom je altijd op het vlak dat iemand invulling kan geven aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik probeer dat ook te bereiken met basisscholen. Ik krijg vaak groepen 8 op bezoek. Als je dan terecht komt op het gedrag, dan kom je op het vlak waar ook kinderen invloed hebben. Secundair is dat je bij deze groep zorgt voor enthousiasme voor het vak. Ook belangrijk, want de kinderen van nu, zijn degene die het straks moeten gaan doen!” Spiering leidt niet alleen kinderen rond. Heel vaak gaat er een groep geïnteresseerden door het kantoorpand aan de Westerduinweg. ”Ons kantoorpand is zo ingericht dat we rondleidingen kunnen geven. We hebben bijvoorbeeld in elke ruimte andere ventilatie hangen, zodat bezoekers het verschil kunnen merken, we kunnen de installaties laten zien, we kunnen ze de metingen laten zien. We willen zo ook dat mensen ervaren dat het comfort verbetert door de getroffen maatregelen.”

Welke toekomstplannen heeft u om te investeren in duurzaamheid?

“Binnen ons bedrijf is niet veel meer te halen. We zijn energieneutraal, maar daarbuiten is nog voldoende winst te behalen. Komende jaren zullen we inzetten op die kansen. In gesprek gaan met klanten, adviseren over de mogelijkheden bij die bedrijven. We hebben goede ervaringen met het energieneutraal maken van bedrijven, met de winst die windenergie oplevert. Die gedacht willen wij graag uitdragen. We zijn nu bijvoorbeeld met Tata in gesprek. Een ideale plek voor windmolens en een bedrijf dat openstaat voor duurzame innovaties. Een prima combinatie. Maar we zouden graag in Velsen meer projecten uitrollen als het gaat om windenergie, maar zijn daarin afhankelijk van de keuzes van de provincie. Dat moet de toekomst dus uitwijzen. Het draagvlak is er in ieder geval mijns inziens, want het plan voor windmolens aan de Reijdersweg is zonder een inspraakreactie ontvangen. Daarnaast is Velsen de beste plek als het gaat om windenergie.”

Tot slot, wat zou u uw collega-ondernemers willen aanbevelen die nog niet in duurzaamheid hebben geïnvesteerd?

“Iedereen kan energie besparen. Er is meer mogelijk dan je denkt. De ambitie hoeft niet altijd hoog te liggen. Een besparing van 10% is al zeer interessant. Maar ga vooral op zoek naar de mogelijkheden. Voor elk bedrijf is dat maatwerk. Zet daarin het milieu centraal. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om het economische aspect, maar dat komt vanzelf.”

IJmond Klimaatservice is sinds de start in 2001 uitgegroeid tot specialist in het leveren en monteren van klimaatinstallaties, op grote en kleine schaal. De focus van het bedrijf ligt bij de offshore (op boorplatforms en op werkeilanden), maar het bedrijf richt zich daarnaast ook op kantoorpanden. Via haar werkzaamheden is het bedrijf uit Velsen in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke speler op de markt. Maatwerk en persoonlijke aandacht zijn daarbij sleutelbegrippen. Sleutelbegrippen die het bedrijf ook handvatten geeft om klanten mee te nemen in de mogelijkheden die er voor het bedrijf liggen als het gaat om duurzaam ondernemen. Het bedrijf werkt daarin vanuit de visie dat het in eerste instantie moet gaan om het milieu en in tweede instantie om economisch voordeel.