Bodemsanering


Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik, of als deze is ontstaan na 1987. Dit geldt ook voor een calamiteit of ongewoon voorval. Via deze pagina vindt u diverse formulieren die u nodig hebt voorafgaand, tijdens en na afronding van een bodemsanering.

Hoe saneert u bij een eenvoudige bodemsanering?

Bij een bodemsanering die niet verder reikt dan uw eigen terrein en die relatief eenvoudig is, kunt u in de meeste gevallen kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). De verontreinigingssituatie moet door middel van bodemonderzoek in beeld gebracht zijn. Nadat u bij ons een melding heeft ingediend, kunt u na vijf weken beginnen met de sanering. Voor een melding maakt u gebruik van de digitale meldingsformulieren te vinden op Rijksoverheid.nl.
Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u de start bij ons. Na afronding van de sanering dient u binnen acht weken bij ons een evaluatierapport in. Hierin worden de uitgevoerde saneringswerkzaamheden beschreven. Het melden van een bodemverontreiniging/bodemsanering kunt u zelf doen. Gezien de complexe wet- en regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging adviseren wij u echter dit door een erkend adviesbureau te laten doen. Erkende adviesbureaus kunt u vinden op de site van Rijkswaterstaat.

Hoe saneert u bij een complexe bodemsanering?

Bij een complexe bodemsanering geldt de normale procedure van vijftien weken voor het goedkeuren van een saneringsplan. Hierbij dient u een saneringsplan in bij ons. In het saneringsplan is de doelstelling van de sanering, de methode van saneren en de eventuele nazorg na de sanering beschreven op basis van de in beeld gebrachte bodemverontreiniging. Na uw melding ontvangt u een beschikking. In deze beschikking staat of wij instemmen met uw saneringsplan en welke aanvullende voorwaarden wij hebben gestellen. Meer over deze gehele procedure leest u elders op deze website, onder 'Melding bodemsanering'. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij ons. Na afronding van de sanering dient u een evaluatierapport in dat wij moeten goedkeuren. Hierin worden de uitgevoerde saneringswerkzaamheden beschreven. Uw meldingen dient u in via ons aanvraagformulier Wbb.

Nieuwe regelgeving

Per 17 oktober 2019 is de ‘Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland’ van kracht geworden. Voor kleinschalige werkzaamheden, waarbij minder dan 10m3 grond wordt ontgraven, is het niet langer noodzakelijk om een BUS-melding in te dienen. In plaats daarvan kunnen dergelijke werkzaamheden gemeld worden middels het formulier “Melding klein grondverzet (10m3 melding)”, hieronder te vinden.

De regels met betrekking tot het uitvoeren van bodemonderzoek blijven ongewijzigd.

Subsidies

Voor het saneren van de bodem kunt u gebruikmaken van een tweetal subsidieregelingen.