Bouwen in Zandvoort


Bouwen in Zandvoort

Wij voeren voor de gemeente Zandvoort, naast alle milieutaken, ook de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Wij behandelen ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunning. Ook behandelen wij bezwaar- en beroepszaken. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u nog steeds doen via www.omgevingsloket.nl.

Omgevingsvergunning

OLO

Uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket Online. De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met zes weken. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving, of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Deze beslistermijn is dan zes maanden en mag met zes weken worden verlengd.

Aan de behandeling van een omgevingsvergunning zijn leges verbonden. Deze zijn opgebouwd uit onder andere een percentage van de bouwsom. Meer hierover leest u in de legesverordening van de gemeente Zandvoort.

Verleende omgevingsvergunningen

vergunningen zandvoort

Vooroverleg

vooroverleg

Wanneer uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en/of wanneer u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft, adviseren wij u in het voortraject al contact met ons op te nemen via wabo@odijmond.nl. Wij vragen u de volgende informatie mee te sturen:

  • (situatie)tekeningen (gevel en plattegrond) van de bestaande en gewenste situatie
  • beschrijving van het plan
  • eventueel foto’s

Via een vooroverleg toetsen wij het plan aan het bestemmingsplan en leggen wij het voor aan de welstandscommissie. Aan de hand van deze twee beoordelingen ontvangt u een advies. Hierna kunt u besluiten om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Aan dit vooroverleg zijn wel kosten verbonden van € 372,20. Deze kosten brengen wij bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning in mindering. Voor het behandelen van een vooroverleg is geen wettelijke termijn opgenomen, uiteraard proberen we u binnen een redelijke termijn te adviseren.

Vergunningsvrij bouwen

bouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen hoeft u echter geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen, plaatsing van zonnepanelen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Dit moet dan wel aan een aantal voorschriften voldoen. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Via het Omgevingsloket Online kunt u dit gemakkelijk checken,

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Archief

Wij werken zoveel als mogelijk digitaal. Alle tekeningen en constructieberekeningen vanaf 1895 tot 2015 zijn gedigitaliseerd. U kunt deze inzien via de website van Zandvoort.

De bouwvergunningen van ná 31 december 2015 zijn door ons verleend. De bouwtekeningen en constructieberekeningen hiervan zijn in te zien via de computer in de Centrale Hal in het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort. In papieren vorm zijn de bouwtekeningen te raadplegen bij het Noord-Hollands Archief.

Spreekuur

Vragen? Op dinsdag- en woensdagochtend bent u tijdens ons spreekuur van 10.00 tot 11.30 uur welkom op het gemeentehuis van Zandvoort. Tijdens deze afspraak nemen wij samen uw vragen door over bouwen en verbouwen. U kunt ook gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur via het telefoonnummer 14023.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Meldingsplicht toeristisch verhuur

Heeft u een ‘Bed & Breakfast’ of verhuurt u uw huis aan toeristen als u zelf op vakantie bent? Vanaf 1 april 2019 is er een meldingsplicht en houdt de gemeente strenger toezicht op de geldende wetgeving.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Zandvoort of dien direct uw melding in via dit formulier.