Informatieplicht

Om aan de landelijke doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, ligt er ook een forse opgave voor het bedrijfsleven. Diverse bedrijven binnen ons werkgebied hebben daarin, alleen of samen via bijvoorbeeld GreenBiz IJmond successen behaald. Om ook de overige bedrijven te bewegen richting energiebesparing is de informatieplicht in het leven geroepen.

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf?

Bedrijven met middenverbruik (> 50.000 kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (> 200.000 kWh of > 75.000 m3) zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij.

Rapporteer vóór 1 juli 2019

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf? Rapporteer dan voor 1 juli 2019 (en daarna eens per vier jaar) welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Maak hiervoor gebruik van het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Valt uw bedrijf ook onder de EED-auditplicht dan krijgt u meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. U rapporteert dan uiterlijk 5 december 2019 in het eLoket.

Wat dient u in?

Uw bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer u een melding indient via het registratiesysteem. Maak bij het indienen van deze melding gebruik van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk, etc.

Let op: Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in de portal een melding te doen.

Informatieplicht niet van toepassing

Bent u van mening dat de informatieplicht niet op uw bedrijf van toepassing is, dan kunt u dat online aan ons doorgeven. Houdt u voor het invullen een recente jaaropgave van het energieverbruik gereed.

Erkende Maatregelenlijst

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Let wel, naast de erkende maatregelen zijn er nog niet-verplichte maatregelen te treffen die direct voor energiebesparing of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen.

Is er voor uw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan dient u zelf aan te geven welke maatregelen u genomen heeft om aan de verplichte energiebesparing te voldoen. Heeft u daar vragen over? U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863.

lees meer over de Erkende Maatregelenlijsten ►►

Meer informatie