Gezondheidsmonitor IJmond

Sinds een aantal jaar staat verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond prominent op de regionale agenda. Aanleiding is het RIVM-onderzoek ‘Wonen in de IJmond, ongezond?' In reactie hierop kwam de staatssecretaris met een aantal aanbevelingen. Een daarvan ging in op een doelmatige gezondheidsmonitoring in de IJmond met als doel ‘vinger aan de pols' houden.

Hierop heeft de staatssecretaris ervoor gekozen om het RIVM periodiek onderzoek te laten uitvoeren naar medicatiegebruik op basis van apothekersgegevens en hierbij, qua ritme, aan te sluiten bij de reguliere gezondheidsmonitor die GGD Kennemerland periodiek uitvoert. De wethouders Milieu en Gezondheid van de IJmondgemeenten hebben gezamenlijk, vanuit het platform Milieu & Gezondheid, GGD Kennemerland opdracht gegeven om in aanvulling op de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD een verdiepende gezondheidsmonitor in de IJmond uit te voeren naar de hinderbeleving en ervaren gezondheid in de regio. Deze beide onderzoeken samen vormen de Gezondheidsmonitor IJmond. Het onderzoek is inmiddels tweemaal uitgevoerd.

Resultaten

GGD Kennemerland publiceerde in 2012 de resultaten van de eerste Gezondheidsmonitor IJmond. Januari 2018 presenteerde GGD Kennemerland de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016. De resultaten van de onderzoeken laten zien het beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012: Inwoners van de IJmond ervaren meer hinder van de aanwezige industrie en verkeer en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de regio Kennemerland. Uitzondering is de ervaren geurhinder, die minder is geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.

Geurhinder minder

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat naarmate mensen dichter bij (snel)wegen en industrie wonen de ervaren hinder toeneemt. In Uitgeest ondervindt gemiddeld 5% van de inwoners hinder van industrie. Voor Beverwijk is dit 19%. Ten opzichte van 2012 is de ervaren geluidhinder en hinder van stof, roet en rook door de industrie in de gehele IJmond gelijk gebleven, de geurhinder is verminderd. Bezorgdheid om de gezondheid vanwege bedrijven of industrie komt in de IJmond voor bij een op de vijf volwassenen.

Chronische gezondheidsaandoeningen

Er zijn aanwijzingen dat in Beverwijk Oost, Heemskerk  en Santpoort Noord de luchtwegaandoening COPD en hart- en vaatziekten (bij een woonduur van meer dan 10 jaar), meer voorkomen. In het gebied met de hoogste concentratie fijn stof (IJmuiden, Velsen Noord en Zuid, Driehuis, Beverwijk west en Wijk aan Zee) komt suikerziekte juist vaker voor.  In de IJmondmonitor 2012 was dit beeld van chronische aandoeningen niet zichtbaar. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om een eenduidiger beeld te krijgen of deze chronische aandoeningen meer voorkomen door fijn stof in de nabijheid van de industrie.

Uit het RIVM onderzoek komen aanwijzingen voor een samenhang tussen het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en suikerziekte en de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentraties naar voren. Het is echter aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat, omdat in het onderzoek geen rekening kon worden gehouden met relevante leefstijlfactoren, zoals overgewicht en rookgewoonten.

Periodiek herhalen onderzoek

Het platform Milieu & Gezondheid heeft opdracht gegeven om het onderzoek periodiek te herhalen, zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond, over een langere periode.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de onderzoeken vragen, bekijk dan onze meest gestelde vragen, of neem voor vragen over gezondheid in de IJmond contact op met GGD Kennemerland via het publieksnummer 023-7891799. Bekijk ook eens de website van GGD Kennemerland.