Informatie over grafietoverlast Tata Steel/Harsco


Gedurende de tweede helft van het jaar 2018 ondervond de IJmond en specifiek Wijk aan Zee aanzienlijk meer overlast van grafietregens en stof. Daarmee groeide het aantal vragen van inwoners over de effecten van deze overlast op hun gezondheid. Om inwoners te informeren, maar ook om te horen welke zorgen en vragen er onder inwoners leefden, organiseerden overheden twee bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 28 november in Wijk aan Zee. De tweede bijeenkomst, gericht op het gesprek met inwoners, vond plaats op dinsdag 11 december. Beide informatieavonden samen gaven overheden voldoende aanknopingspunten om de informatieverstrekking richting inwoners te optimaliseren. De diverse documenten op deze pagina geven daartoe een eerste aanzet.

Via onze website informeren wij inwoners over de voortgang en over nieuwe data waarop gemeenten met inwoners in gesprek willen en zullen gaan.

Actiepunten n.a.v. bewonersavond op 11 december 2018

Dinsdagavond 11 december spraken de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met hun inwoners over de vragen en zorgen rondom de uitstoot bij Tata Steel. Het resultaat van deze avond was een eerste  lijst met actiepunten, op basis van de prioriteit die de inwoners hebben aangegeven in de gesprekken. De avond werd afgesloten met de vraag aan de betrokken partijen voor welk actiepunt zij zich in gaan zetten. Dat actiepunt ondertekenden zij.

Inzicht

Tijdens de informatieavonden gaven inwoners aan het zeer belangrijk te vinden om snel en gemakkelijk informatie te kunnen vinden, ophalen en inzien. Nu zijn veel partijen betrokken en op diverse websites, zoals op ook op onze site, staat veel informatie. Toch zijn er twee sites belangrijk:

Op de hoogte blijven

Wilt u dat de provincie Noord-Holland u op de hoogte houdt over ontwikkelingen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Bekijk ook

Meten van de luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de IJmond wordt in de gaten gehouden via vijf meetpunten. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit ook berekend om te kunnen toetsen of de regio voldoet aan wettelijke normen. Tegenwoordig is ook de gezondheidsnorm, die scherper is dan de wettelijke norm in zicht.

Regionale Visie Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit staat al een lange tijd op de politieke agenda. Gemeenten in de IJmond werken daarbij samen via het Platform Milieu & Gezondheid. Het Platform stelde een Regionale Visie Luchtkwaliteit op waarin de ambitie van de gemeenten staat geformuleerd en de aandachtspunten voor komende jaren.

Periodieke monitoring luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit wordt niet alleen gemeten in de IJmond. Periodiek wordt ook de hinder en bezorgdheid over dit onderwerp gemonitord door GGD Kennemerland. Het RIVM doet onderzoek naar medicatiegebruik op basis van apothekersgegevens. De onderzoeken samen vormen de Gezondheidsmonitor IJmond.

Top 5 vragen over grafiethinder

Een klacht indienen lastig? Zo houdt u het simpel.

Wist u dat het indienen van een milieuklacht gemakkelijk kan zijn? Volg daarvoor het volgende stappenplan. Gaat het om een milieuklacht, dan dient u deze in bij de Omgevingsdienst. In alle gevallen kunt u daarvoor terecht bij ons. Deze taak voeren wij uit namens de gemeenten. Gaat het om zware industrie zoals Tata Steel of Harsco, dan dient u dit in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daarmee bent u klaar. Omgevingsdiensten onderling informeren elkaar en de betreffende gemeente over ontvangen klachten en nemen altijd contact op met het bedrijf dat de klacht veroorzaakt. Uw klacht komt dus altijd op meerdere plaatsen terecht. Uw klacht indienen bij Tata Steel? Natuurlijk kunt u dat doen, maar dat is dus niet noodzakelijk. Wanneer wij een trend zien in klachten, die een impact kunnen hebben op de gezondheid, nemen wij altijd contact op met GGD Kennemerland.