Milieudialoog

In het najaar van 2012 is gestart met een bestuurlijke milieudialoog. De IJmondgemeenten en de Provincie Noord-Holland hebben het initiatief genomen om met Tata Steel, gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemersvereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam een dialoog te starten over de balans tussen ruimte voor economische ontwikkeling en leefklimaat/milieu in de IJmond.

Directe aanleiding was de berekende overschrijding van de norm voor fijn stof (PM10) in woongebied (Wijk aan Zee). Het doel van de dialoog luidde: het verbeteren van de milieusituatie, ten  behoeve van een verbetering van het leefklimaat en daarnaast het mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

Maatregelenpakket

De partijen uit de milieudialoog hebben in 2013 gezamenlijk een maatregelenpakket opgesteld, dat bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond. Deze maatregelen worden bekostigd vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en via cofinanciering. Voor een aantal maatregelen was reeds subsidie beschikbaar, voor de overige maatregelen kon nog NSL-subsidie worden aangevraagd. Op deze aanvraag is eind 2013 positief beschikt door het ministerie van I&M.

Het maatregelenpakket bestaat uit maatregelen als walstroom aan de Kotterkade in IJmuiden, shuttlediensten richting bedrijventerreinen, de reconstructie van de Velsertravers, subsidie op de aanschaf van e-scooters en subsidie op het vergroenen van wagenparken voor bedrijven in Beverwijk. Er is ook subsidie gereserveerd om gemeentelijke wagenparken binnen de IJmond te vergroenen, een extra pont over het Noordzeekanaal en er is een fietsstimuleringsregeling gestart. Alle maatregelen zijn opgestart en in bijna alle gevallen ook al afgerond. Ook heeft er een proef met tijdelijke meetpunten voor fijn stof in Wijk aan Zee plaatsgevonden.

Vervolg

De partners zijn het erover eens dat de Milieudialoog een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de IJmond en hebben in 2014 besloten de samenwerking voort te zetten. Partijen blijven zich inzetten voor maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en zetten zich vanaf nu ook in om duurzame groei te stimuleren en hinder in de regio te beperken. Daarnaast blijven de partners in de Milieudialoog elkaar op de hoogte houden over nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het IJmondgebied en de mogelijke effecten daarvan op de leefomgeving. Tenslotte zal worden gekeken of de dialoogvorm, zoals gehanteerd in de IJmond, ook van waarde kan zijn voor andere delen van het Noordzeekanaalgebied.