Succesvolle aanpak verbetering luchtkwaliteit in de IJmond

Gepubliceerd op 3 oktober 2016

De luchtkwaliteit in de IJmond is de afgelopen jaren verbeterd. De datarapporten van het meetnet in de IJmond laten sinds 2012 een dalende trend in PM10 (fijnstof) zien. De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In 2012 stelden zij de regionale Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 vast. Vanuit deze visie zijn afgelopen vier jaar diverse maatregelen gerealiseerd met een positief effect op de luchtkwaliteit.

De centrale ambitie uit de regionale visie was erop gericht om de balans te vinden tussen noodzakelijke ruimtelijke en economische ontwikkelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit, waarbij de balans moest doorslaan naar een verbetering van de luchtkwaliteit. Afgelopen jaren zijn diverse maatregelen gerealiseerd, waaronder infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen, stimulering van schone brandstoffen en een gebiedsgerichte aanpak in de vorm van de Milieudialoog IJmond. De succesvolle aanpak in de IJmond heeft ertoe bijgedragen dat luchtkwaliteit en de relatie met gezondheid regionaal op de agenda is blijven staan en de regio kon rekenen op een forse subsidie vanuit het Nationaal Programma Luchtkwaliteit.

Succesvolle maatregelen

Milieudialoog

De aanleiding van de Milieudialoog IJmond was de overschrijding van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in bewoond gebied, waardoor bedrijfsmatige en ruimtelijke ontwikkelingen in de knel kwamen. Voor de uitvoering van de maatregelen die voortvloeiden uit de Milieudialoog, ontving de regio ruim 4 miljoen euro subsidie. Deels gefinancierd uit subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, deels door de provincie en de gemeenten. De partijen die deelnemen aan de Milieudialoog IJmond zijn IJmondgemeenten, Provincie Noord-Holland, Tata Steel, gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemersvereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam.

Mobiliteit

Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, maar ook de bereikbaarheid, zijn het meest in aantal. Voor de verbetering van de gezondheid op lokaal niveau zijn (en blijven) deze maatregelen van belang. De afgelopen jaren heeft het platform nadrukkelijk ingezet op de reconstructie Velsertraverse en de inzet van een extra pont over het Noordzeekanaal in Velsen. Vanuit het programma IJmond Bereikbaar is een fietsstimuleringsprogramma gestart en zijn shuttlediensten ingezet van station Beverwijk naar bedrijventerreinen in de IJmond.

Stimulering schone transportbrandstoffen

Naast deze maatregelen is ook subsidie beschikbaar gesteld voor schone transportbrandstoffen. Zo is er walstroom gerealiseerd in de Zeehaven IJmuiden en waren tussen 2012 en 2016 diverse subsidieregelingen voor stimulering van groen vervoer. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar de mogelijkheden van LNG. Samen met het Nationaal LNG Platform is een breed samengesteld regionaal platform opgericht, om de benodigde acties te initiëren, af te stemmen en te coördineren. Om het rijden op elektriciteit nog meer te stimuleren wordt ingezet op plaatsing van extra laadpalen in de regio.

Platform Milieu & Gezondheid

Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit IJmond is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland.

Visie Luchtkwaliteit 2017-2021

Onlangs is de visie geëvalueerd. Onderdeel van de evaluatie waren interviews met diverse stakeholders als wijkplatforms, Tata Steel, Haven Amsterdam en Provincie Noord-Holland. De interviews dienen ook als input voor de visie Luchtkwaliteit 2017-2021. In mei is daarnaast een workshop voor raadsleden georganiseerd. De nieuwe visie bouwt voort op de successen uit de huidige visie en wordt nog dit jaar door de vier IJmondcolleges aan de gemeenteraden aangeboden.

LMN