Meetnet IJmond blijft intact

Gepubliceerd op 30 september 2016

Roetmeters en aanvullend meetpakket moet meer inzicht geven in luchtkwaliteit IJmond

Luchtkwaliteit staat in de IJmond hoog op de agenda. Met behulp van een meetnet wordt de luchtkwaliteit bepaald. Het huidige meetnet is in beheer van Provincie Noord-Holland. GGD Amsterdam voert jaarlijks de rapportages uit. Eind 2014 hebben IJmondgemeenten, provincie en GGD het meetnet geëvalueerd. In de evaluatie is gekeken naar onder meer de locatie van de meetpunten, als ook de stoffen die gemeten worden. Wijzigingen naar aanleiding van deze evaluatie gaan in vanaf 1 januari 2017.

Na evaluatie en onderzoek naar diverse varianten van het meetnet, is besloten het huidige meetnet in de IJmond intact te houden. Daarmee wordt aangesloten bij de wens van de IJmondgemeenten. Op deze wijze continueren zij de optimale setting van het meetnet, zoals die in 2011 is ingezet, en houden zij via een dekkend netwerk van meetpunten de uitstoot van zware industrie goed in beeld. Het intact houden van het huidige meetnet zorgt er ook voor dat de trendontwikkeling van fijnstof op de meetstations kan worden gevolgd.

Dat is belangrijk, mede gezien de ontwikkelingen van o.a. Averijhaven, nieuwe zeesluis en de eventuele productiegroei van Tata Steel.

Meten extra stoffen

Resterende financiële middelen van IJmondgemeenten en provincie worden ingezet om de soorten stoffen die gemeten worden in bewoond gebied uit te breiden. Zo worden er roetmeters aangeschaft voor de meetstations Kanaaldijk (IJmuiden) en Banjaert (Wijk aan Zee) en zal in Beverwijk West zware metalen en PAK’s toegevoegd worden aan het meetpakket. Provincie Noord-Holland zal de data ook in de toekomst presenteren via een datarapportage, opgesteld door GGD Amsterdam.

Meetpunten van provincie naar IJmond

Om het huidige meetnet intact te kunnen houden, is afgesproken dat de IJmondgemeenten twee meetpunten overnemen van Provincie Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk te voldoen aan de eis vanuit Rijksoverheid om als bevoegd gezag te meten in bewoond gebied. Omdat de meetstations aan de Reyndersweg en Staalstraat beide niet in bewoond gebied staan, maar de IJmondgemeenten hier ook komende jaren willen blijven meten, draagt Provincie Noord-Holland de twee punten over aan.

Luchtmeetnet

In de IJmond wordt de luchtkwaliteit bepaald op basis van metingen. Met behulp van vijf meetpunten in de IJmond wordt de luchtkwaliteit vanuit alle windrichtingen gemeten. Hierdoor kan beter worden bepaald vanuit welke bron welke stoffen komen. De meetpunten geven inzicht in de concentratieniveaus van verschillende schadelijke stoffen, zoals fijnstof (PM10 en PM2,5), PAK’s en zware metalen.

Platform Milieu en Gezondheid

Wethouders milieu en gezondheid van vier IJmondgemeenten werken in het Platform Milieu en Gezondheid samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De IJmondgemeenten hechten grote waarde aan een goede balans tussen economische groei, oog voor gezondheid en ruimte voor wonen en recreëren. In 2012 stelden zij de regionale visie Luchtkwaliteit vast. In 2016 wordt gewerkt aan een nieuwe visie, waarin deze balans ook weer centraal staat.

De actuele meetgegevens van het volledige meetnet IJmond zijn in te zien op de website Luchtkwaliteit van de provincie Noord-Holland via http://www.luchtmetingen.noord-holland.nl/.

meetnet