Regionale Mobiliteitsvisie

Als woongebied voor zo'n 160.000 mensen, als thuisbasis voor veel (grote) bedrijven en als bestemming voor een aantal toeristische trekpleisters, is een goede bereikbaarheid cruciaal voor de IJmond. Om de IJmond ook in de toekomst bereikbaar te houden stelden de vier IJmondgemeenten samen een Regionale Mobiliteitsvisie op. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te lossen.

Veelzijdige regio

Bereikbaarheid en leefbaarheid stoppen niet bij de gemeentegrens. Om beide slagvaardig op te pakken is het noodzakelijk om over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Een samenwerking die ook bijdraagt aan een sterke regionale positie. De IJmond is een regio waar veel gebeurt, met veel ambities voor de toekomst, een regio die bereikbaar moet blijven zodat economische groei mogelijk blijft. En waar iedereen kan wonen, werken en recreëren in een prettige omgeving.

Knelpunten

In de IJmond zijn zowel knelpunten in de doorstroming voor het (vracht)autoverkeer, als problemen met geluidhinder en barrièrewerking (bijvoorbeeld door het Noordzeekanaal). Doorstromingsproblemen hangen samen met teveel verkeer voor de beschikbare wegcapaciteit. Deze problemen concentreren zich op de routes van en naar de Velsertunnel, de Velsertraverse en bij grote drukte op de A9 ook op de N202. Deze knelpunten willen de IJmondgemeenten aanpakken.

Maatregelen

De visie bevat een groot scala aan maatregelen. Van relatief kleine maatregelen, zoals het verbeteren van (brom)fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals de wens een fietstunnel aan te leggen onder de Velsertraverse. Daarnaast zet de IJmond in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Samen met Rijkswaterstaat en provincie wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door slimme koppelingen van verkeerslichten. In de visie staan oplossingen die de doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid en veiligheid.

Subsidie

Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan voor de uitvoering en de financiën van de maatregelen. Er wordt maximaal ingezet op het binnenhalen van subsidies. Daarvoor is de samenwerking tussen de IJmondgemeenten en het bedrijfsleven, via het programma IJmond Bereikbaar, een belangrijke sleutel. Een gezamenlijke aanvraag leverde eerder al de toekenning van Beter Benutten-subsidie op. De eerste maatregelen worden hiermee de komende jaren al uitgevoerd.

Achtergrondinformatie

In het najaar van 2011 besloten de IJmondgemeenten gezamenlijk een Regionale Mobiliteitsvisie op te stellen. Er is, onder regie van Omgevingsdienst IJmond, een ambtelijke projectgroep samengesteld die het schrijven van de visie ter hand heeft genomen. De portefeuillehouders Verkeer van de vier gemeenten verenigden zich in de Stuurgroep Wegbeheerders IJmond. Op 5 maart 2012 ondertekenden zij een convenant waarin de regionale samenwerking is geformaliseerd. Meer weten? Ga dan naar de pagina over de totstandkoming van de regionale mobiliteitsvisie.