Achtergrond tot standkoming visie

In het najaar van 2011 besloten de IJmondgemeenten gezamenlijk een Regionale Mobiliteitsvisie op te stellen. Er is, onder regie van Omgevingsdienst IJmond, een ambtelijke projectgroep samengesteld die het schrijven van de visie ter hand heeft genomen. De portefeuillehouders Verkeer van de vier gemeenten verenigden zich in de Stuurgroep Wegbeheerders IJmond. Op 5 maart 2012 ondertekenden zij een convenant waarin de regionale samenwerking is geformaliseerd.

De projectgroep is in eerste instantie begonnen met het verzamelen van achtergrondinformatie die als basis moest dienen voor de visie. Bij het opstellen van de uitgangspuntennotitie zijn, naast het beleidsveld Verkeer en Vervoer, ook de andere beleidsvelden van de gemeenten betrokken. Hierdoor is een samenhangend beeld ontstaan van de huidige en toekomstige situatie in de IJmond afgezet tegen provinciale en landelijke ontwikkelingen.

Op 28 maart 2012 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden uit de IJmond. Tijdens deze bijeenkomst hebben de raadsleden aangegeven welke punten zij van belang achtten bij het opstellen van de visie.

In de loop van 2012 is met een digitale enquête een beeld verkregen van de ideeën en knelpunten van de IJmondbewoners rondom mobiliteit.

Kamer van Koophandel heeft financieel en inhoudelijk bijgedragen aan de mobiliteitsvisie. Er is bij het opstellen van de visie overleg geweest met Provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Haarlem, Zaanstad en Castricum. Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd met vervoerders en verladers uit de IJmond en overige belanghebbenden zoals ondernemersverenigingen en reizigersorganisaties. Ook het Platform IJmond Bereikbaar is tijdens het proces regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Vragen en opmerkingen uit alle bijeenkomsten rondom het opstellen van de visie zijn opgenomen in een Q&A lijst.