Interregionaal overleg Schiphol

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben ongeveer gelijklopende belangen waar het gaat om hinderbeperking. De IJmond en Midden-Kennemerland liggen vooral onder aan- en uitvliegroute van de Polderbaan. Dit is bijna geheel ‘buitengebied’ waar het vlieghinder betreft. Het buitengebied is het gebied tussen de 58 en 48 Lden geluidscontour (zie afbeelding).

Bestuurlijke Agenda

Om adequaat te kunnen inspringen op ontwikkelingen binnen het Schipholdossier, overleggen portefeuillehouders Schiphol van de negen gemeenten periodiek. Omgevingsdienst IJmond faciliteert dit overleg en voert werkzaamheden uit die hieruit voortkomen.

De negen gemeenten hebben via een Bestuurlijke Agenda (pdf, 1.7 MB) vastgelegd op welke wijze zij gezamenlijk inzetten op hinderbeperking. Via deze agenda geven bestuurders naast geluidhinder ook aandacht aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastgesteld beleid van de deelnemende gemeenten, maar om de inzet in het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richten de gemeente zich binnen de agenda zich vooral op punten die niet expliciet in het Aldersakkoord staan vermeld. Lees verder op de website www.Alderstafel.nlnaar een andere website)

De volgende onderwerpen staan op de bestuurlijke agenda:

  • De uitvoering van het akkoord van de Alderstafel uit 2007;
  • De uitvoering van nieuw rijksbeleid, maar specifiek van de eigen strategische nota. Deze nota geeft richting hoe op een meer actieve wijze kan worden omgegaan met de ondervonden hinder. Het motto is ‘de hinder kan en moet minder’.
  • Actuele ontwikkelingen over de ontwikkelingen die verband houden met Schiphol: geluidshinder, vliegveiligheid, luchtverontreiniging (ultra fijn stof) en bouwen binnen de 20 Ke geluidscontour.

Naast het regionale overleg tussen de portefeuillehouders Schiphol, zijn voor onze regio nog andere overleggen ook van belang. De belangrijkste zijn de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waaronder het college van advies en het regioforum vallen.

buitengebied_schiphol

Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is een samenwerkingsverband van provinciale en gemeentelijke overheden, onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerden en wethouders vergaderen in de BRS ongeveer vier keer per jaar. Belangrijkste onderwerp is de uitvoering van het Aldersakkoord en alle aspecten die daarmee samenhangen. De BRS is met een delegatie vertegenwoordigd in het College van Advies van de Omgevingsraad. De gemeenten in het buitengebied (dus ook de IJmond-gemeenten tot Alkmaar) zijn in de delegatie vertegenwoordigd door Jos Roeffen (wethouder Oegstgeest)

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

De Tweede Kamer hecht veel belang aan draagvlak in de regio. Daarom zijn alle gemeenten binnen de 48 Lden-geluidszone uitgenodigd te participeren in de Omgevingsraad. De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit twee overlegorganen:

Het College van Advies

In dit overleg komen alle betrokken partijen bijeen om te onderhandelen en advies uit te brengen over de groei van Schiphol en de afspraken die daarbij gelden voor het beperken van de milieuhinder. Die betrokken partijen zijn naast de BRS: een delegatie van het rijk, de sector (w.o. Schiphol en KLM) een delegatie van de bewonersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de milieubeweging. Kijk voor meer informatie over het College van Advies en haar vertegenwoordigers op de website van de Omgevingsraad Schiphol.

Het regioforum

Het Regioforum is vooral bedoeld om als plek waar partijen elkaar informeren en om de dialoog aan te gaan over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. In het Regioforum gaat de dialoog over de lopende zaken voor wat betreft de operatie van de luchthaven (o.a. hinderbeperking) en de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor brede consultatie van kennis en ideeën in de omgeving. Dit gebeurt via verschillende vormen van overleg: (kennis)bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en online discussies. In het regioforum zitten eveneens overheden, sector, bewonersvertegenwoordigers en maatschappelijke vertegenwoordigers aan tafel. Kijk voor meer informatie over het regioforum op de website van de Omgevingsraad Schiphol.