Besluit externe veiligheid inrichtingen

De regelgeving met betrekking tot externe veiligheid is veranderd en tolereert minder risico’s. Een belangrijk besluit in dit opzicht is het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het doel van dit besluit is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Een belangrijk aspect dat in dit besluit een rol speelt is de afstemming tussen milieu en ruimtelijke ordening. Integraal zal er naar milieu- en bouwvergunningen worden gekeken en dienen risico’s in de bestemmingsplannen te worden meegenomen. In het besluit zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen met betrekking tot de risico’s waaraan bedrijven met gevaarlijke stoffen dienen te voldoen. Kwetsbare bestemmingen, met bijvoorbeeld een woonfunctie, mogen als gevolg van het besluit niet meer in ‘risicozones’ aanwezig zijn. Voor meer informatie over het besluit kunt u met ons contact opnemen.