Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

De rijksoverheid heeft in de loop der jaren beleid ontwikkeld om de externe veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Dit zal worden bewerkstelligd door het verbeteren van het inzicht in en het overzicht van risico's voor mogelijke rampen en ongevallen en de bijbehorende risicocommunicatie.

Om het bovenstaande te realiseren heeft het kabinet een plan opgesteld met een groot aantal actiepunten. Twee daarvan zijn:

  • het verplicht registreren door de gemeenten, provincies en rijk van risicosituaties als gevolg van gevaarlijke stoffen in een centraal register
  • het door het rijk ter beschikking stellen van een model voor een risicokaart voor gemeenten

Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

opslag gevaarlijke stoffenIn het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) wordt een registratie opgezet van activiteiten, die verbonden zijn aan gevaarlijke stoffen en die risicovolle situaties met zich mee kunnen brengen. Het bevoegd gezag wordt verplicht om gegevens over instellingen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en gegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen te melden aan een centraal punt. De gevaarlijke stoffen waar het hier om gaat zijn met name (zeer) giftige-, explosieve-, brandbare- of een combinatie van deze stoffen. De gegevens inzake de externe veiligheid van inrichtingen, transportroutes en buisleidingen zullen in het algemeen toegankelijk centraal register worden opgenomen.

Model-risicokaart

risicokaartDe risicokaart geeft een beeld van risicovolle- en risicogevoelige situaties die in de provincie Noord-Holland bekend zijn. Het betreft risico’s van onder andere de aanwezigheid en transportroutes van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, overstromingsgevaar, luchtvaartongevallen, tunnelongevallen, locaties met omvangrijke publiekfunctie, natuurbrand, etc. De kaart zal geënt zijn op het model dat door Rijksoverheid in samenwerking met gemeenten en provincies ontwikkeld wordt. Het beheer zal in handen komen te liggen van de provincie. Omgevingsdienst IJmond zal verantwoordelijk zijn voor aanleveren van gegevens van bedrijven waar gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden aanwezig zijn en mogelijk de transportroutes over de weg. Voor meer informatie over de risicokaart verwijzen wij u naar de provincie Noord-Holland.