Beschikking maatwerkvoorschrift en last onder dwangsom Olam Cocoa te Wormer

Gepubliceerd op 21 februari 2023

Olam Cocoa in Wormer verwerkt cacaobonen. Bij de productieprocessen worden stoffen uitgestoten naar de lucht (emissie). Het gaat om stoffen die het milieu en de gezondheid kunnen schaden. Daarom zit er een grens aan de hoeveelheid die uitgestoten mag worden. Dit zijn emissienormen. Die staan in het Activiteitenbesluit. ODIJmond houdt namens gemeente Wormerland toezicht op dit bedrijf en het naleven van de emissienormen.

ODIJmond legt last onder dwangsom op aan Olam Cocoa

Omgevingsdienst IJmond heeft Olam Cocoa een last onder dwangsom voor drie overtredingen opgelegd. De overtredingen gaan over de emissie vluchtige organische stoffen, ammoniak en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)  afkomstig van het verwerken van cacaobonen. Om aan de emissienormen uit het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen, maakt Olam gebruik van een naverbrander bij het productieproces1. Deze naverbrander zorgt ervoor dat de uitstoot van de stoffen en ammoniak naar de lucht, fors omlaaggaan. Een meetbedrijf heeft metingen verricht om te controleren of er aan de emissienormen uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. ODIJmond beoordeelt op dit moment de meetresultaten.

Voor twee processen wordt binnenkort duidelijk of er aan de emissienormen kan worden voldaan

Een tweetal productieprocessen konden niet aangesloten worden op naverbrander: het direct roasten én het nibkoelen van de zogenoemde lijn 20. Deze processen genereren heel veel lucht met maar een klein beetje verontreiniging. Hierdoor is het voor Olam technisch niet mogelijk deze processen na te behandelen. Daarom heeft Olam aan ODIJmond verzocht om met maatwerk toe te staan dat de emissie van de vluchtige organische stoffen en ammoniak hoger is dan de normen uit het Activiteitenbesluit.

ODIJmond legt maatwerkvoorschriften op

ODIJmond heeft ingestemd met dit verzoek. Wij hebben een beoordeling gemaakt waarin de kosten, de kenmerken van de technische installatie en milieu-effecten zijn meegenomen . De overschrijding van de emissienormen van het direct roasten zijn bepaald aan de hand van kengetallen. Die kengetallen komen uit brancheonderzoek van de cacaobranche. In dat onderzoek zijn bij verschillende cacaobedrijven en processen metingen verricht. Uit dat onderzoek blijkt dat er veel variatie is in de resultaten van deze metingen. Het is niet met zekerheid vast te stellen dat de uitstoot van Olam daadwerkelijk de emissienormen overschrijdt. Daarom heeft Olam vier metingen verricht om meer inzicht te krijgen in de uitstoot afkomstig van het direct roasten en nibkoelen van lijn 20. De meetresultaten van de eerste drie metingen worden op dit moment beoordeeld door ODIJmond.

Olam moet verder onderzoek doen om aan de emissienormen te voldoen

Wanneer blijkt dat de uitstoot afkomstig van het direct roasten en nibkoelen van lijn 20 kan voldoen aan emissienormen heeft ODIJmond de bevoegdheid om de hogere normen uit de maatwerkvoorschriften weer in te trekken. Dit betekent dat Olam dan moet voldoen aan de emissienormen uit het Activiteitenbesluit. In de maatwerkvoorschriften is vastgelegd dat Olam verder onderzoek moet doen naar maatregelen die binnen de fabriek kunnen worden uitgevoerd om de uitstoot te verlagen naar de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

De emissie van ZZS moet geminimaliseerd worden

ODIJmond heeft ook een overtreding geconstateerd op het niet voldoen aan de emissienorm voor ZZS. Olam moet Olam een vermijdings- en reductieprogramma aanleveren waaruit blijkt wat zij doen om de emissie van ZZS te reduceren. De installatie van de naverbrander zorgt hier gedeeltelijk voor. Voor de twee processen die niet zijn aangesloten op de naverbrander moet uit het vermijdings- en reductieprogramma blijken welke maatregelen Olam gaat treffen om de uitstoot van ZZS verder terug te dringen. Olam heeft eerder met onderzoek aangetoond dat de immissie van ZZS, dat is de hoeveelheid stoffen in de lucht op leefhoogte, zeer laag is. Daarom is er op leefniveau geen risico voor mens en milieu.

In alle omstandigheden moet Olam zorgen dat er wordt voldaan aan de emissienormen

ODIJmond houdt toezicht op Olam of zij aan de emissienormen voldoen. Met de lopende onderzoeken verwacht ODIJmond in de eerste helft van dit jaar inzicht te krijgen in de totale emissie van vluchtige organische stoffen, ammoniak en zeer zorgwekkende stoffen afkomstig van het verwerken van cacaobonen bij Olam. ODIJmond houdt ook toezicht op het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om de emissies nog verder terug te dringen.

Zie ook de bekendmaking onder Actueel > bekendmakingen op onze website (van 21 februari t/m 4 april 2023).

1) Dit doen zij met een zogeheten RTO (Regeneratieve Thermische Oxidator) in combinatie met een DeNOx-installatie.