Uw privacy en Omgevingsdienst IJmond

Wij voeren voor gemeenten en Provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van de bescherming van de fysieke leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlenen van omgevingsvergunningen of handhaving van bouw- en milieuregelgeving of verstrekken van subsidies.

Bij de uitvoering van deze taken registreren wij persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor bepaalde doelen en als dat nodig is om (wettelijke) taken uit te voeren of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het kan voorkomen dat wij deze gegevens uitwisselen met andere overheidsinstanties. Bijvoorbeeld met het openbaar ministerie en politie of de gemeentelijke- en provinciale opdrachtgevers. Voor deze gevallen hebben wij afspraken gemaakt. Er is dan een wettelijke grondslag aanwezig of wij vragen uw toestemming.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U kunt hiermee de verwerking van uw persoonsgegevens controleren of beïnvloeden. U kunt deze rechten o.a. vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen AVG), te raadplegen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook een klacht indienen wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Om welke rechten gaat het?

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Indien persoonsgegevens worden verzameld, kunt u de verwerkingsdoeleinden en de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van deze termijn onderop deze folder terugvinden.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U heeft het recht om informatie op te vragen over of- en welke informatie wij van u verwerken. Wij kunnen u een overzicht van deze persoonsgegevens verstrekken en bijvoorbeeld informeren over de verwerkingsdoeleinden en uw rechten.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien wij foutieve persoonsgegevens van hebben opgeslagen, wijzigen wij deze op uw verzoek.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking niet nodig is voor onze taakuitvoering of uitoefening van openbaar gezag. Als de verwerking van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, kunt u aanspraak maken op dit recht, of indien bijvoorbeeld:

  • U uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtvaardigingsgrond voor verwerking is;
  • U bezwaar heeft tegen verwerking en dwingende gerechtvaardigde belangen hiervoor afwezig zijn of
  • Wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG)

Indien u een beperking van verwerking van uw persoonsgegevens wenst, kan in enkele gevallen hieraan gehoor worden gegeven, o.a.:

  • Bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens
  • Als de verwerking onrechtmatig is
  • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden
  • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de uitkomst van een belangenafweging
  • Indien u de gegevens retour wilt ontvangen.

Recht op overdraagbaarheid /dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

U heeft in enkele gevallen het recht de persoonsgegevens, die u heeft verstrekt, te laten overdragen aan een derde (verwerkingsverantwoordelijke) of zelf te ontvangen. Dit recht mag bijvoorbeeld geen afbreuk doen aan rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Wij verwerken uw persoonsgegevens strikt voor openbare taakuitvoering en gezag en deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. Indien gerechtvaardigde gronden ontbreken voor de verwerking, kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van artikel 21 van de AVG.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering (artikel 22 AVG)

Wij doen altijd een persoonlijke controle alvorens tot besluitvorming over te gaan.

Vragen

Als u verder vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons.

Overzicht bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden.

Onderwerpen taken Verwerkingsdoeleinden Bewaartermijnen selectietermijn voortvloeiend uit de Archiefwet
Advisering omtrent milieu gerelateerde taken Voldoen aan milieuwetgeving 10 jaar na afhandeling
Asbest aangelegenheden Milieuwetgeving en Wet bescherming Bodem Bewaren t.b.v. overdracht naar archiefbewaarplaats
Bodemtaken Voldoen aan milieuwetgeving en de Wet Bescherming Bodem Bewaren t.b.v. overdracht naar archiefbewaarplaats (publiceerbare versie openbaar)
Drank en Horeca Drank en horeca wet en milieuwetgeving 10 jaar na vervallen belang
“Tijdelijke” evenementen Voldoen aan milieuwetgeving 3 jaar
Facturen Voldoen aan de belasting wetgeving 7 jaar na afhandeling
Handhaving en toezicht Voldoen aan milieuwetgeving 7 jaar na afhandeling
Juridische Zaken Zaken voortvloeiend uit Milieuwetgeving 10 jaar na afhandeling tenzij jurisprudentie dan bewaren
Klachten Voldoen aan milieuwetgeving 3 jaar na afhandeling van de klacht
Projecten Voldoen aan milieuwetgeving Uitvoering 10 jaar, richtlijnen/ projectplan/ beleid/ e.d. bewaren
Subsidie verstrekking Voldoen aan belasting voorschriften 7 jaar na verlening, 3 jaar na weigering en 3 jaar na intrekking
Vergunning verlening/ activiteiten besluiten Voldoen aan milieuwetgeving Bewaren t.b.v. overdracht naar archiefbewaarplaats
Taakuitvoering Wet algemeen omgevingsrecht (WABO) Voldoen aan de WABO Bewaren (Publiceerbare versie is openbaar)