Rapportages


Werken op afstand van je opdrachtgevers (deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland) vereist transparantie. Daarom maken wij verschillende rapportages die die transparantie moet waarborgen. Zo vindt u op deze pagina ons jaarlijkse Uitvoeringsprogramma en onze meest recente jaarverslagen. Ook presenteren wij het ODIJmond Bedrijfsplan 2021-2024, alsmede ons beleidskader VTH-mlieu 2019-2022 en onze VTH-strategie en milieu 2019-2022.

Uitvoeringsprogramma en jaarverslagen

Bedrijfsplan 2021-2024

In 2021 is een nieuw ODIJmond Bedrijfsplan 2021-2024 (pdf, 1.7 MB) gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op ontwikkelingen die er spelen op landelijke schaal en binnen ons werkgebied ten aanzien van onze taken. Het bedrijfsplan beschrijft ook de huidige situatie waarin we ons bevinden en schetst de kaders voor onze bedrijfsvoering. Ook geeft het inzicht in de organisatie en de ontwikkeling daarin. Wij beschrijven de zaken die we ten tijde van het schrijven ervan (najaar 2020) kunnen overzien. OD IJmond en onze omgeving zijn voortdurend in beweging. Het plan is dynamisch en leent zich voor evaluatie, om te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen.

Jaarverslag 2021

Beleidskader VTH-milieu 2019-2022

Het Beleidskader VTH 2019-2022 legt de ambitie, prioriteiten en kaders neer voor de uitvoering van de VTH-taken op het gebied van milieu voor de komende jaren. Hiermee wordt beoogd het level playing field binnen en buiten de regio verder te vergroten. Het beleidskader noemt daarnaast ook de andere toezicht- en handhavingstaken die door enkele gemeenten bij ODIJ zijn ingebracht, onder meer op het gebied van brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht, Drank- en Horecawet en de Havenverordening. Vanuit het streven naar integraliteit en vermindering van de toezichtlast bij bedrijven en instellingen is het gewenst de wijze waarop de uitvoering van deze taken wordt ingevuld eveneens mee te nemen in dit beleidskader

VTH-strategie milieu 2019-2022

De komende jaren gaan we de VTH taken nog meer integraal benaderen. Dit in aanloop naar de Omgevingswet. Daar zijn alle partijen mee gebaat. Door een gecoördineerd en gezamenlijk optreden worden bedrijven en burgers minder belast. De integrale benadering heeft voor ons als voordeel dat informatie beter ontsloten wordt, waardoor er effectiever gewerkt kan worden. Hierdoor leren we van elkaar, ontstaan er nieuwe inzichten en kunnen we de zaken nog beter nuanceren. Met de vaststelling van de VTH-strategie milieu 2019-2022 leggen de partners van Omgevingsdienst IJmond hiervoor de basis. De strategie vormt de gereedschapskist voor de uitvoering van Omgevingsdienst IJmond. In de strategie is de werkwijze opgenomen over vergunningverlening, toezicht en samenwerking met externe partners