Omgevingsdienst IJmond is trotse partner in het internationale project Ports Energy and Carbon Savings (PECS). Dit project is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. Dit is een Europees programma met als doel een innovatief en duurzaam 2 Zeeën gebied (Engeland, Frankrijk, Nederland en België) waar natuurlijke bronnen beschermd zijn. Het programma is deels gefinancierd door het European Regional Development Fund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Omgevingsdienst IJmond is a proud partner in the international project Ports Energy and Carbon Savings. This project is part of the Interreg 2 Seas programme, an European programme with the objective to create an innovative and sustainable 2 Seas area (England, France, The Netherlands, Belgium) where natural sources are protected. The programma is partly financed by the European Regional Development Fund .

Logo_PECS

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën is een Europees Territorium Coöperatie-programma dat Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) beslaat. Het programma wordt deels gefinancierd door het ERFD ofwel EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het overkoepelende doel is het ontwikkelen van innovatief, duurzaam, op kennis en onderzoek gebaseerd 2 Zeeën gebied, waar natuurlijke bronnen beschermd zijn en groene economie gepromoot wordt.

PECS

Voor dit project is binnen het programma gekozen voor het thema Low-Carbon Technologies. In het 2 Zeeën gebied is vraag naar het verminderen van emissies en naar het exploiteren van het potentieel van vernieuwende technologiën. Om dit te realiseren is het vermeerderen van het aannemen en toepassen van koolstofarme technologieën nodig. Ondernemers, onderzoeksinstellingen, kennisinstituten, de publieke sector en relevante stakeholders kunnen naar verwachting direct profiteren van verbeterde service en voorwaarden, alsmede van nieuwe economische mogelijkheden.

Omgevingsdienst IJmond en PECS

Omgevingsdienst IJmond is trotse partner in het PECS pilot project. Als Omgevingsdienst werken we voor gemeenten die zich willen inzetten voor duurzaamheid, dus zijn we gemotiveerd om bij te dragen aan een bruikbare uitkomst van dit project.

ODIJ zal het meest investeren in het ontwikkelen van een Local Energy Market-platform. Dit LEM-platform is een mogelijk oplossing voor het omgaan met verhoogde druk op het elektriciteitsnet door significante vermeerdering van vernieuwde energiebronnen.

Om bovenstaande te realiseren zal ODIJ bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van verschillende audit tools die door de kennispartners ontworpen worden. We realiseren dit door de bestaande audit tools te testen in ons projectgebied. De tool is ontwikkeld door TNO.

Een ander onderdeel van het project waar ODIJ aan bijdraagt is het opzetten van een energie coöperatie in het havengebied.

Als pilot partner delen we alle opgedane kennis en ervaring met de andere partners.

Concreet

Ons projectgebied beslaat het havengebied van gemeente Beverwijk en Velsen. Het Interreg project zal concreet gaan bijdragen bij aan het project Kagerweg Energiepositief.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond werkt voor 17 gemeenten en de provincie Noord-Holland. We zijn al 17 jaar het eerste contactpunt wanneer het gaat om milieu.

Onze gemeenten liggen verspreid over regio IJmond, Waterland en Zuid-Kennemerland. We vinden hier verschillende soorten leefomgeving: zware industrie in de IJmond, recreatiegebieden in Zuid-Kennemerland en veeteelt in Waterland. Ons werkgebied beslaat meer dan 10.000 bedrijven en 560.000 inwoners.

Met zo'n 120 collega's voeren we taken uit met betrekking tot milieumanagement, toezicht en handhaving en natuurbehoud. Onze organisatie is de uitvoeringsdienst wanneer het gaat om vergunningen en toezicht en handhaving op basis van het Activiteitenbesluit. Ook houden we toezicht op bouw, milieuwetgeving, drank en horeca en brandveiligheid.

Door middel van milieubeleid geven we aandacht aan thema's als duurzaamheid, luchtkwaliteit en mobiliteit & infrastructuur. Daarbij verzorgen we ook scholing over milieu thema's en veranderende wetgeving aan inwoners, bedrijven, gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Interreg 2 Seas

Interreg 2 Seas is a European Territorial Cooperation Programme covering England, France, the Netherlands and Belgium (Flanders). The Programme is part-financed by the European Regional Development Fund.

The overall objective is to develop an innovative, knowledge and research based, sustainable and inclusive 2 Seas area, where natural resources are protected and the green economy is promoted.

PECS

In this programma the project is focused on Low-Carbon Technologies. In the 2 Seas area there is a demand for lowering emissions and exploitation of potentially renewable technologies. To realise this the increase of adapting and applying low carbon technologies is crucial.

Entrepreneurs, research and knowledge institutions, the public and relevant stakeholders will as expected be directly profiting from the better service and conditions, as well as the new economical possibilities.

Omgevingsdienst IJmond & Pecs

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is proud to be a partner in the PECS pilot project. As an environmental protection agency working for municipalities who are striving for sustainability we are motivated to contribute to an operable outcome of this project.

The main investment ODIJ will make is the development of a Local Energy Market-platform. The LEM-platform is a potential solution for coping with increased pressure on the electricity grid stemming from significant uptake of renewable energy sources.

In service of above mentioned investment ODIJ will contribute to the development and enhancing of the various audit tools that the knowledge partners will develop. We realise this by testing existing audit tools in our project area developed by the Dutch research institute TNO.

Another part of the project where ODIJ will contribute in is setting up an energy cooperation structure in the port area.

As a pilot partner we share the obtained knowledge and experience with the other partners.

To be specific

Our project area covers the port are of municipality Beverwijk and Velsen. The Interreg project wil specifically contribute to the project Kagerweg Energiepositief.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond is the environmental protection agency for 17 municipalities and the province of North-Holland, The Netherlands. We have been the main contact regarding environment for seventeen years.

Our municipalities spread over the regions IJmond, Waterland and Zuid-Kennemerland where we encounter different types of environment like heavy industry (IJmond), entertainment area’s (Zuid-Kennemerland) and livestock farming (Waterland). Our field of operations comprises over 10.000 companies and about 560.000 inhabitants.

With about 120 colleagues we carry out tasks regarding environmental management, law enforcement and nature conservation. Our organisation is the executing agency for issuing permits and enforcing law based on the Environmental Management Act. We supervise companies on several legislations such as construction laws, environmental laws and also alcohol legislation and fire safety.

Through environmental policy we press themes like sustainability, air quality and mobility & infrastructure. In addition we provide education on environmental affairs and changing legislation to inhabitants, companies, municipalities and other government agencies.

Nieuws/News

Er zijn helaas geen resultaten.