Onze werkzaamheden


Onze werkzaamheden

Milieutaken en meer

Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna.

Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen.

Energiebesparing, geluid- en geuroverlast én bouw- en woningtoezicht

Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening.

Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

Samenwerking met provincie, gemeenten, politie en andere overheidsinstanties

In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten.

Transparantie

Omdat wij werken op afstand van onze opdrachtgever, is transparantie voor ons een belangrijk thema. Om onze opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te informeren publiceren wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma, waarin wij aangeven welke taken wij in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor onze gemeenten. Tussentijds stellen wij rapportages op over de voortgang en ronden wij ons jaar af met een jaarverslag.

Daarnaast publiceren wij besluitenlijsten van ons Algemeen - en Dagelijks Bestuur. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij van ons mogen verwachten.

Wat wij doen en waar we voor staan: bekijk onze reportages

Wat kan de datalogger voor u betekenen? Lees verder op www.odijmond.nl/datalogger.
Het besparen van energie levert niet alleen wat op, het kan ook heel gemakkelijk zijn. De praktijk leert dat, zeker bij grote installaties, veel te besparen is door deze optimaal in te regelen. Energiespecialisten van ODIJmond helpen ondernemers. Via het plaatsen van een datalogger, krijgt u inzicht in hoe installaties zich gedragen. En daarmee ook inzicht in het energieverbruik en om uw installaties zo optimaal mogelijk in te regelen. De besparingen kunnen oplopen van 10 tot 30% op uw energierekening. In deze video ziet u twee ondernemers aan het woord die al besparen.

Maak kennis met ons via een aantal videopresentaties

Wanneer je in het milieu werkzaam bent, zijn er een paar gebieden in Nederland die interessant zijn. IJmond is er eentje van. Daar komt alles bij elkaar. In de IJmond én in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland voeren wij VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving) uit namens 15 gemeenten en de provincie. Ook voeren wij enkele gemeente overstijgende projecten uit. Via onze interactieve reportage luister u naar onze directeur Bert Pannekeet, hoort u meer over GreenBiz IJmond, het platform Gezondheid en Milieu (IJmond), over onze dienstverlening in Zandvoort (Kennemerland) en de integrale dienstverlening in Wormerland (Zaanstreek-Waterland).