Onze werkzaamheden


Centraal aanspreekpunt

Vanaf de start in 2000, zijn wij het centrale aanspreekpunt in onze regio. Dat startte in de IJmond. Daarna kwamen Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland erbij. In die jaren zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar op dit moment circa 140 medewerkers op een professionele en transparante wijze bouwen aan een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie. Ons werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners. We werken vanuit twee locaties: Beverwijk en Wormer.

Omdat wij werken op afstand van onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie), is transparantie belangrijk voor ons. Wij publiceren jaarlijks een uitvoeringsprogramma, waarin wij aangeven welke taken wij in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor onze gemeenten. Tussentijds stellen wij rapportages op over de voortgang en ronden wij ons jaar af met een jaarverslag.

140 medewerkers | 10.000 bedrijven | 560.000 inwoners

Thema's en taakgebieden

Thema's binnen onze taakgebieden zijn luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, geluid, energie, afval, asbest en bodem.

Voor verschillende gemeenten voeren we ook bouwtaken uit, zowel vergunningen als -toezicht. Voor de gemeente Zandvoort (regio Zuid-Kennermerland) voeren we alle bouwtaken uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

Afgelopen jaren zijn er steeds meer taken bijgekomen, zoals advies, controle en handhaving op het gebied van brandveiligheid en drank- en horeca-wetgeving en Algemene Plaatselijke Verordening.

Wij verlenen vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarvoor hebben diverse collega's BOA-bevoegdheden (buitengewoon opsporingsambtenaar).

Wij behandelen ook meldingen en klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Via ons projectenbureau adviseren wij inwoners, bedrijven en onze deelnemende gemeenten over de mogelijkheden van duurzame mobiliteit en over de de energietransitie.

Advies over onder andere over bodem, duurzame mobiliteit en de energietransitie

Samenwerking met partners

In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten.

Politie, brandweer, GGD, waterschappen, ministeries en andere overheidsinstanties