Klachten en meldingen over uw omgeving


Milieuklachten, veroorzaakt door bedrijven, of een melding bouw kunt u via deze pagina indienen. Bezoekt u deze pagina voor de eerste keer? Dan willen wij u vragen deze pagina goed door te lezen om u te informeren over waar u welke klacht indient. Door de klacht op de juiste plek in te dienen, kunnen wij deze het snelst behandelen.

Klacht of melding ingediend en dan?

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze klachten - of meldingsformulieren dan komt uw klacht of melding direct binnen bij de medewerker die daarover gaat. Indien dat mogelijk is bij uw klacht, gaat onze collega naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen. Ook bij een melding gaan wij naar de betreffende locatie om te kijken of de constatering voldoet aan de bouwregelgeving. Als dat niet het geval is zullen wij hierop actie ondernemen. Wij houden u zoveel als mogelijk op de hoogte over de voortgang.

Milieuklacht digitaal indienen

Milieuklachten dient u bij ons digitaal in. Uw melding of klacht komt dan direct binnen bij onze medewerkers die klachten behandelen. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons online formulier, dan zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw klachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer 0900-8844.

Oplossen van uw klacht of melding

Indien mogelijk neemt de inspecteur direct maatregelen om een klacht te verhelpen. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij of de veroorzaker de milieuwetgeving overtreedt. Is dat het geval dan spreken we de veroorzaker aan en ondernemen we actie om de overtreding, en daarmee uw klacht, te beëindigen.

Veroorzaker handelt binnen wetgeving

Het kan ook zijn dat de veroorzaker binnen de grenzen van de wetgeving handelt en wij niets kunnen doen om uw milieuklacht te verhelpen. Gedurende dit proces houdt onze medewerker u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als uw milieuklacht afgehandeld is krijgt u hiervan schriftelijk een bevestiging. Bij geluidsklachten over het circuit Zandvoort koppelen wij de voortgang van onze klachtafhandeling alleen terug, wanneer er sprake is van een daadwerkelijke overtreding.

Een andere instantie is bevoegd gezag

Diverse instanties behandelen klachten en meldingen met betrekking tot uw leefomgeving. Wanneer u bij ons een klacht of melding indient waarvoor wij niet het bevoegd gezag zijn, dan verwijzen wij u zo mogelijk direct door of sturen wij zelf uw klacht door. Uiteraard informeren wij u hierover.

Meld Misdaad Anoniem

Denkt u een zeer ernstige milieuovertreding te zien en wilt u deze anoniem melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem. U kunt denken aan illegale asbestsanering, stoffen lozen in water of zorgelijke handelingen met gevaarlijke stoffen. Meer informatie en het telefoonnummer vindt u op de website van Meld Misdaad Anoniem.

Laagfrequent geluid

Ervaart u hinder van laagfrequent geluid, zoals een bromtoon die niet door iedereen wordt waargenomen? Wanneer wij meerdere meldingen uit een bepaalde omgeving ontvangen, proberen wij via een geluidmeting een eventuele bron te lokaliseren. Lees verder wat u ook zelf kunt doen tegen het geluid.

Overlast houtrook

Een barbecue in de zomer of een houtkachel in de winter. Het hele jaar door kunt u overlast ervaren door houtrook. Maar wat kunt u doen tegen deze overlast, of hoe voorkomt u overlast voor uw omgeving?

Top 5 klachten

Wij behandelen niet alle (milieu)klachten. Onderstaande top 5 klachten dient u in bij andere instanties.

  1. Grofvuil & huishoudelijk
  2. Zwerfvuil & afvaldumpingen
  3. Wegdekverontreiniging
  4. Vliegverkeer
  5. Klachten over Tata Steel

Asbest vrijgekomen

Ziet u een sloop of verbouwing en gaat het om een gebouw van vóór 1994? U kunt dit melden via asbest@odijmond.nl.