Doelen/Aims


Ports Energy and Carbon Saving (PECS)

Het voornaamste doel van het project Ports Energy and Carbon Saving (PECS) is ontwikkelen, testen en vaststellen van verschillende methodes, tools en concepten én het realiseren en demonstreren van bewezen en innovatieve applicaties voor energy efficiency, specifiek kust gerelateerde hernieuwbare energiebronnen en het opslaan van energie op een manier dat kleine en middelgrote havens deze zullen aannemen en gebruiken, energiecoöperaties starten met lokale stakeholders en in staat zijn CO2-uitstoot te verminderen.

Voornaamste opbrengst

 • 8 gedemonstreerde technologische en economisch haalbare, innovatieve en state of the art CO2-lage technologieën in kleine en middelgrote havens.
 • 4 ontwikkelde en vastgestelde tools en methoden om CO2-reducatie te realiseren: energie audit, beoordeling van hernieuwbare energiebronnen, identificatie van energiebesparing, besluitvorming over de beste mix van opties.
 • 1 ontwikkeld en gedemonstreerd model met de structuur van een energiecoöperatie.
 • 9 onafhankelijk verificatie studies van de haalbaarheid van geïmplementeerde CO2-lage technologieën samengebracht in een rapport dat bruikbaar is voor kleine en middelgrote havens.

Organisaties in het gehele 2 Zeeën gebied die hiervan profijt zullen hebben:

 • 40 overheden of lokale overheden met kleine en middelgrote havens.
 • 40 bedrijven in en gebruikers van kleine en middelgrote havens.
 • 20 MKB die gespecialiseerd zijn in CO2-lage technologieën.
 • 10 kennis- en onderzoeksinstituten die gespecialiseerd zijn in CO2-lage en marine technologieën.

Port Energy and Carbon Saving (PECS)

The main objective for the project Ports Energy and Carbon Savings is developing, testing and validating various methods, tools and concepts and realising and demonstrating proven and innovative applications for energy efficiency, specific coast-related renewable energy sources and energy storage in such a way that small and medium-sized ports will adopt and use these technologies much more, will start-up energycooperations with all local stakeholders (in and outside ports) and are able to reduce their carbon emissions significantly.

Main outputs

 • 8 demonstrated technologic and economic feasible, innovative and state of the art low-carbon technologies in SMS-ports.
 • 4 developed and validated tools and methods to achieve carbon reduction: energy audit, assessment of potentials of renewables, identification of energy savings, decision making to select the best mix of options.
 • 1 developed and demonstrated model of an energy cooperation structure.
 • 9 independent verification studies of feasibility of implementated low carbon technologies brought together in an overall report useful for other SMS-ports.

Organisations in the whole 2 Seas area who will benefit from these outputs are:

 • 40 authorities of and local governments with SMS-ports.
 • 40 companies in and users of SMS-ports.
 • 20 SMEs specialized in low carbon technologies.
 • 10 knowledge and research institutes specialized in low carbon and marine technologies.