Voorwaarden en aansprakelijkheid

De informatie die wij in de omgevingsrapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven over de actuele kwaliteit van de grond en het grondwater. Omgevingsdienst IJmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte, incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld.

Wij attenderen u op het feit dat u als eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoekplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor de uitvoering van een bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

BodeminformatieDe informatie uit de omgevingsrapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (bij bouwplannen) of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook als op een locatie eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. Dit omdat de aanwezige informatie verouderd kan zijn, het bodemonderzoek niet voldoende betrekking heeft op het terrein of eerder een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.