Bodemverontreiniging

Een bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen inzitten, dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige verontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, andere verontreinigingen komen pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen vervolgens nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Hoe ontstaat bodemverontreiniging?

Bodemverontreiniging kan door allerlei omstandigheden zijn ontstaan. Vroeger werd er bijvoorbeeld veel gebruikgemaakt van ondergrondse tanks waarin vloeistoffen werden opgeslagen. Chemische wasserijen, tankstations maar ook particuliere huishoudens maakten hier onder andere gebruik van. Wanneer een tank lek raakte, vloeide de vloeistof in de bodem. Er wordt nu steeds beter op de kwaliteit van de bodem gelet en de meeste verontreinigingen zijn al in kaart gebracht, maar toch komen er soms nog nieuwe verontreinigingen boven.

Aandachtsstoffen

Enkele stoffen die in de bodem kunnen voorkomen, vergen een speciale aandacht. Hieronder worden drie stoffen toegelicht.

Asbest

Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Toch kan het voorkomen dat wanneer een bodemonderzoek plaatsvindt, er aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar asbest. Ook kan het zijn dat u asbest vindt op openbaar of eigen terrein. Indien u te maken krijgt met asbest op of in de bodem, kunt u voor meer informatie terecht op de themapagina Asbest.

Lood

Ondanks dat de bodem in Nederland al een stuk schoner is dan vroeger, is de grond nog niet overal schoon. Een van de stoffen die voorkomt, is lood. Wanneer je lood inneemt, kan het een risico opleveren voor de gezondheid. Jonge kinderen zijn hier extra gevoelig voor: zij lopen een kans sneller lood op te nemen door spelen in verontreinigde grond en vingers in de mond te stoppen. Lees meer over maatregelen en tips of de themapagina Lood.

Wanneer moet u de bodem saneren?

Indien er zoveel afwijkende stoffen in de bodem zitten, dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik, dan dient er eerst een bodemsanering te worden uitgevoerd. De kosten voor bodemsanering liggen in principe bij de veroorzaker of schuldig eigenaar van de verontreiniging, maar als die niet kan worden aangesproken dan is de eigenaar van het terrein aan zet. Het is dan ook verstandig om na te gaan of de bodem geschikt is voor het gebruik, wanneer u van plan bent een terrein of huis te kopen en/of bouwplannen heeft. Een bodemverontreiniging die na 1987 is ontstaan dient, ongeacht het gebruik van de bodem, altijd te worden gesaneerd.

Wanneer u een bodemverontreiniging ontdekt, of wilt aanpakken, neem dan altijd vooraf contact met ons op, zodat we in overleg de vervolgstappen kunnen bepalen.

Spoedlocaties

Nederland kent diverse locaties waar sprake is van een spoedeisende verontreiniging. Een verontreiniging is spoedeisend, wanneer er sprake is van risico’s voor de mens, ecologie en/of verspreiding. Vaak zijn het plekken waar bedrijven zitten of hebben gezeten zoals chemische wasserijen, metaalverwerkende bedrijven of benzinestations. Binnen ons werkgebied bevinden zich twintig spoedlocaties (pdf, 109 kB). De ambitie is dat in 2020 alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor de mens, ecologie en verspreiding zijn gesaneerd of de risico's in elk geval zijn beheerst.


Bodemcalamiteit melden

Heeft u te maken met een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan verzoeken wij u dit te melden via calamiteitenbodem@odijmond.nl.

Overige incidenten of storingen binnen de bedrijfsvoering, wanneer schade aan het milieu zou kunnen ontstaan, gelden als ongewoon voorval. Ook deze dienen direct bij ons gemeld te worden.