Luchtkwaliteit meten en monitoren

De luchtkwaliteit in de IJmond wordt bepaald op basis van metingen. Via de gegevens die het meetnet levert, houden IJmondgemeenten een vinger aan de pols voor wat betreft de luchtkwaliteit. De provincie maakt hiervoor gebruik van een luchtmeetnet. Naast de metingen door de provincie, monitort ook het Rijk de luchtkwaliteit.

Luchtmeetnet

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Dit gebeurt in de regio IJmond, in de Haarlemmermeer (Schiphol) en in het Havengebied Amsterdam (Westpoort). GGD Amsterdam voert deze metingen uit. De gemeten stoffen zijn per meetplaats in te zien. Elk jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de drie regio’s. GGD Amsterdam stelt de datarapportages op.

Luchtmeetnet

Meetnetwerk Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Meetnetwerk Hollandse Luchten

Depositiemetingen in de IJmond

Het RIVM heeft in 2020 en 2022 onderzocht hoeveel PAK en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. Het RIVM heeft een risicobeoordeling gedaan naar de risico’s van de hoeveelheid gevonden PAK* en metalen voor de gezondheid van spelende kinderen.

RIVM - Depositiemetingen in de IJmond

Centraal instrument monitoring luchtkwaliteit (CIMLK)

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is er monitoring. Het doel is het bewaken van de kwaliteit van de buitenlucht en het tijdig signaleren van een (dreigende) overschrijding van omgevingswaarden.

Het gebruikte instrument voor de monitoring is het CIMLK. De overheid toetst en monitort de luchtkwaliteit vooral in de zogenoemde aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn locaties met hogere concentraties stikstofdioxide (NO2) of fijnstof (PM10), die nemen deel aan de jaarlijkse monitoring

Centraal instrument monitoring luchtkwaliteit

Gezondheidsmonitor IJmond

Inwoners van IJmondgemeenten ervaren veel  overlast van stof, rook en roet afkomstig van de industrie en zijn bezorgt over hun woonsituatie. Dit en meer blijkt uit een reeks van gezondheidsonderzoeken die GGD Kennemerland en het RIVM afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Elke vier jaar wordt de gezondheid in de IJmond gemonitord.

Gezondheidsmonitor IJmond

* PAK zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Deze stoffen zijn schadelijk en kankerverwekkend.