Industrie

Een groot gedeelte van de luchtvervuiling in de IJmond wordt veroorzaakt door industrie. Naast Tata Steel zijn er ook andere bedrijven in de IJmond die luchtverontreiniging veroorzaken. Bedrijven moeten voldoen aan de geldende regels en hun uitstoot zoveel mogelijk beperken, maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat luchtvervuiling door de industrie zo veel mogelijk wordt tegengegaan.

Vanuit het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt er gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om schadelijke stoffen die de industrie uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn van uitvoerende, maar ook van beleidsmatige aard. De maatregelen uit het programma hebben betrekking op de industrie, behalve Tata Steel. Voor Tata Steel lopen aparte programma's.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen.

Meer toezicht en extra controles op de bestaande vergunningen

Door de IJmondgemeenten en Omgevingsdienst IJmond wordt er scherper en vaker gecontroleerd of bedrijven zich aan de milieuregels houden.
De toezichthouders bezoeken fabrieken en bedrijven in de IJmond, of bijvoorbeeld tankstations. Zij kunnen metingen doen om de uitstoot van stoffen te controleren. Ook is bijvoorbeeld het toezicht op het onderhoud van stookinstallaties geïntensiveerd en opgenomen in reguliere controles.

Voorrang op het aanpakken van Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend of hopen zich op in de voedselketen. Deze stoffen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Lees meer over ZZS

Wat betekenen Europese regels over industrie voor de regio IJmond?

In Nederland wordt een groot gedeelte van de luchtverontreiniging door de industrie veroorzaakt door emissies (uitstoot) uit het buitenland. Het overleg over deze verontreiniging gebeurt via de Rijksoverheid. Maar ook gemeenten en provincies hebben de mogelijkheid om mee te denken en te praten. Zoals bijvoorbeeld over de herziening van de EU-Richtlijn industriële emissies.


De IJmondgemeenten houden de Europese regels over luchtkwaliteit goed in de gaten. Bij het maken van hun beleid, zoals van omgevingsplannen en omgevingsvisies, houden zij rekening met de Europese regelgeving over luchtkwaliteit. Waar mogelijk nemen wethouders en beleidsmedewerkers deel aan (regionale of landelijke) overleggen en zijn zij onderdeel van projectgroepen die gaan over dit onderwerp.

Lees ook:

Adviesrol voor vergunningaanvragen van Tata Steel

Terug naar - programma Gezondheid en Luchtkwaliteit